Lietuvių kalbos žodynas

SUTRUMPINIMAI

A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z, Ž, Ženklai

A = Aus­zra. Laik­ras­ztis is­zlei­džia­mas Lie­tu­vos mi­lė­to­ju. Til­žė­je 1883–1886. (Skaitmenys ro­do me­tus ir pus­la­pius.)

AA = Auk­sa Ałto­rius ar­ba afie­ras kwie­panc­zias ant auk­sa ałto­riaus. Wil­niuy 1843. (Nau­do­ja­mi ir ki­tų me­tų lei­di­mai.)

Abd = Ab­di­jo pra­na­šys­tė (Bib­li­ja).

acc. = ac­cu­sa­ti­vus, ga­li­nin­kas.

Ad = Adutiš­kis, Šven­čio­nių r.

adj. = ad­jec­ti­vum, būd­var­dis.

Adm = Adomynė, Ku­piš­kio r.

adv. = ad­ver­bium, prie­veiks­mis.

Ag = Agė­jo pra­na­šys­tė (Bib­li­ja).

agr. = ag­ro­no­mi­jos ter­mi­nas.

J. Aist = Jo­nas Ais­tis (Kos­su-Alek­san­dra­vi­čius) (1904–1973), jo raš­tai.

Ak = M. Akie­le­wicz. Gra­ma­ty­ka ję­zy­ka li­tew­skie­go. Głoso­w­nia. Poz­nań 1890. (Taip pat žy­mi­mi ir ki­ti M. Ake­lai­čio (1829–1887) raš­tai.)

AK = ano­ni­mi­nio 1605 m. ka­te­kiz­mo teks­tas pa­gal E. Si­tti­go 1929 m. „Der pol­nis­che Ka­te­chis­mus der Le­des­ma und die li­tau­is­chen Ka­te­chis­men des Daugs­za und des Ano­ny­mus von Jah­re 1605“. (Skaitmenys ro­do ori­gi­na­lo, o ne E. Si­tti­go kny­gos pus­la­pius; „Lie­tu­vių kal­bos žo­dy­no“ III–VII to­muo­se = DK1.)

Akm = Akmenė.

Akn = Ak­nysta, Lat­vi­ja.

Al = Alytus.

Alk = Alksnėnai, Vil­ka­viš­kio r.

Alks = Alek­san­dravėlė, Ro­kiš­kio r.

Alm = Die Ger­ma­nis­men des Li­tau­is­chen. Teil 1: Die deut­schen Lehnwörter im Li­tau­is­chen von dr. K. Al­mi­naus­kis.

Aln = Alanta (Alunta), Mo­lė­tų r.

V. Aln = Vy­tau­tas Alan­tas (1902–1990), jo raš­tai.

Als = Alsėdžiai, Plun­gės r.

Alv = Alo­vė, Aly­taus r.

Alvt = Alvitas, Vil­ka­viš­kio r.

Alz = Ali­zava, Ku­piš­kio r.

Am = Amo­so pra­na­šys­tė (Bib­li­ja).

Amb = J. Amb­ra­zie­jus. Len­kiš­kai-lie­tu­viš­kai-ru­siš­kas žo­dy­nas. Vil­nius 1907.

An = Anykš­čiai.

anat. = ana­to­mi­jos ter­mi­nas.

Anč = Ančiš­kis, Pa­ne­vė­žio r.

And = An­drioniš­kis, Anykš­čių r.

P. Andr = Pul­gis An­driu­šis (1907–1970), jo raš­tai.

ang. = an­glų.

Ant = Antaliep­tė, Za­ra­sų r.

Antr = Antur­kė (Intur­kė), Mo­lė­tų r.

Antš = An­ta­šava, Ku­piš­kio r.

Antz = Antaza­vė, Za­ra­sų r.

J. Ap = Juo­zas Apu­tis (1936–2010), jo raš­tai.

ApD = Apaš­ta­lų dar­bai (Bib­li­ja).

APh = Ar­chi­vum Phi­lo­lo­gi­cum. Hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų fak. raš­tai. I–VIII kn. Kau­nas 1930–1939. (Skaitmenys ro­do kny­gas ir pus­la­pius.)

Apr = Jo­no ap­reiš­ki­mas (Bib­li­ja).

Aps = Apsas, Bres­lau­jos r., Vi­tebs­ko sri­tis, Bal­ta­ru­si­ja.

Apt = Apyta­lau­kis, Kė­dai­nių r.

Apž = Že­mai­čių ir Lie­tu­vos Ap­žval­ga. Laik­raš­tis, ėjęs Til­žė­je 1890–1896. (Skaitmenys ro­do me­tus ir nu­me­rius.)

Ar = Arioga­la, Ra­sei­nių r.

arch. = ar­chaiz­mas.

Arch = Ar­chiv für sla­vis­che Phi­lo­lo­gie. Ber­lin 1876–1929. I–XLII tm. (Skaitmenys ro­do to­mus ir pus­la­pius.)

ar­chit. = ar­chi­tek­tū­ros ter­mi­nas.

Arm = Armoniš­kės, Va­ra­na­vo r., Gar­di­no sri­tis, Bal­ta­ru­si­ja.

Aru = Li­tau­is­che mun­dart­li­che Tex­te aus der Wil­na­er Ge­gend. Mit gram­ma­tis­chen An­mer­kun­gen von P. Aru­maa. Dor­part 1930. (Skaitmenys ro­do pus­la­pius.)

AruP = Un­ter­su­chun­gen zur Ges­chich­te der li­tau­is­chen Per­so­nal­pro­no­mi­na von P. Aru­maa. Tar­tu 1933. (Skaitmenys ro­do pus­la­pius.)

astr. = ast­ro­no­mi­jos ter­mi­nas.

Asv = Asava, Va­ra­na­vo r., Gar­di­no sri­tis, Bal­ta­ru­si­ja.

Ašb = An­ta­nas Kriš­čiu­kai­tis-Aiš­bė (1864–1933), jo raš­tai.

Ašm = Aš­mena, Gar­di­no sri­tis, Bal­ta­ru­si­ja.

Auk = Aukš­tad­va­ris (Aukš­dvarys), Tra­kų r.

av. = avia­ci­jos ter­mi­nas.

P. Aviž = Pet­ras Avi­žo­nis (1875–1939), jo raš­tai (me­di­ci­na) ir žo­džių la­pe­liai iš ne­nu­ro­dy­tų šal­ti­nių.

J. Avyž = Jo­nas Avy­žius (1922–1999), jo raš­tai.

Avl = Avi­liai, Za­ra­sų r.

Azr = Azier­kai, Gar­di­no r. ir sri­tis, Bal­ta­ru­si­ja.

 

B = Le­xi­con Ger­ma­no-Lit­hva­nicvm et Lit­va­ni­co-Ger­ma­nicvm, da­rin­nen... von Ia­co­bo Bro­dow­skij, Pra­ecen­to­re Trem­pen­si. (XVIII amž. pra­džios (1713–1744 m.) ran­kraš­tis, du to­mai. Msc. 127, 128. Skaitmenys ro­do pir­mo­jo to­mo pus­la­pius.)

B = Bal­tis­ti­ca. Bal­tų kal­bų ty­ri­nė­ji­mai. Vil­nius. Ei­na nuo 1965 m. (Skaitmenys ro­do to­mus ir pus­la­pius.)

Ba = A. Ba­ra­naus­ko Bib­li­jos ver­ti­mas (su teks­to nu­ro­dy­mais).

J. Balč = Juo­zas Bal­či­ko­nis (1885–1969), jo raš­tai ir ver­ti­mai.

J. Balt = Juo­zas Bal­tu­šis (1909–1991), jo raš­tai.

Bar = Ba­ru­ko pra­na­šys­tė (Bib­li­ja).

A. Ba­ran = An­ta­nas Ba­ra­naus­kas (1835–1902), jo raš­tai.

K. Barš = Ka­zys Bar­šaus­kas (1904–1964), jo raš­tai (fi­zi­ka).

bažn. = baž­ny­ti­nis žo­dis.

Bb = Babtai, Kau­no r.

Bb (su teks­to nu­ro­dy­mais) = Bi­be­les Tai es­ti: Wi­sas Szwen­tas Ras­ztas Se­no­jo ir Nau­jo­jo Te­sta­men­to į lie­tu­wis­zką­ją Kal­bą is­zwers­tas. Me­te 1895.

Bb1 (su teks­to nu­ro­dy­mais) = Bib­li­ja, tai es­ti vi­sas šven­tas raš­tas se­no ir nau­jo te­sta­men­to, į lie­tu­viš­ką­ją kal­bą per­sta­ty­tas, iš nau­jo per­veiz­dė­tas ir vie­nuo­lik­tą kar­tą at­spaus­tas. Ber­ly­ne 1931.

BB (su teks­to nu­ro­dy­mais) = Bib­lia ta­tai es­ti Wis­sas Schwen­tas Ras­chtas Lie­tu­wis­chkai per­gul­di­tas per Ja­na Bret­ku­na Lie­tu­wos Ple­bo­na Ka­ra­liauc­ziu­ie (1590 m. ran­kraš­tis).

Bd = Būdvie­tis, Laz­di­jų r.

Bdr = Bud­riai, Kre­tin­gos r.

Bgs = Ba­gas­laviškis, Šir­vin­tų r.

Bgt = Bagoto­ji (Bagotši­lis), Ma­ri­jam­po­lės r.

J. Bil = Jo­nas Bi­liū­nas (1879–1907), jo raš­tai.

K. Bink = Ka­zys Bin­kis (1893–1942), jo raš­tai.

biol. = bio­lo­gi­jos ter­mi­nas.

M. Birž = My­ko­las Bir­žiš­ka (1882–1962), jo raš­tai.

Blnk = Balnin­kai, Mo­lė­tų r.

Blv = Jo­nas Bal­vo­čius-Ge­ru­tis (1842–1915), jo raš­tai.

BM = Li­tau­is­che Mun­dar­ten, ge­sam­melt von A. Ba­ra­now­ski, Band I: Tex­te aus dem We­bers­chen Nach­lass he­raus­ge­ge­ben von Dr. Franz Specht... Leip­zig 1920. (Skaitmenys ro­do pus­la­pius.)

Bn = Be­nekainys, Va­ra­na­vo r., Gar­di­no sri­tis, Bal­ta­ru­si­ja.

K. Bor = Ka­zys Bo­ru­ta (1905–1965), jo raš­tai.

bot. = bo­ta­ni­kos ter­mi­nas.

BP = Po­stil­la ta­tai es­ti Trum­pas ir Pra­stas Is­chgul­di­mas Eu­an­ge­liu saka­muiu Bas­znic­zoie Kriks­chczio­nis­chkoie nuog We­li­ku ik Adu­en­to. Per Ja­na Bret­ku­na Lie­tu­vos Ple­bo­na Ka­ra­liauc­ziu­ie Pru­suo­su. Is­spau­sta Ka­ra­liauc­ziu­ie Jur­gio Os­ter­ber­ge­ro. Me­ta Po­no 1591. I ir II da­lis. (Skaitmenys ro­do da­lis ir pus­la­pius.)

BPs (su teks­to nu­ro­dy­mais) = Sches­chta da­lis Bib­lios Lie­tu­wis­chkos Psal­te­ras ing lie­tu­wis­chką lies­zu­wį gul­di­tas Ja­no Bret­ku­no Lab­gu­wos ple­ba­no ... Me­tu­sa ... 1580. (K. Bū­gos su­ra­šy­ti la­pe­liai iš ne­to­bu­lo A. Be­cen­ber­ge­rio nuo­ra­šo.)

Br = Barz­dai, Ša­kių r.

K. Brad = Ka­zys Bra­dū­nas (1917–2009), jo raš­tai.

B. Braz = Ber­nar­das Braz­džio­nis (1907 – 2002), jo raš­tai.

P. Brazd = Po­vi­las Braz­džiū­nas (1897 – 1986), jo raš­tai (fi­zi­ka).

Brb = Bal­bieriš­kis (Bar­bieriš­kis), Prie­nų r.

Brs = Barstyčiai, Skuodo r.

Brsl = Bres­lauja (Bras­la­vas), Vi­tebs­ko sri­tis, Bal­ta­ru­si­ja.

brš = baž­ny­ti­niai raš­tai.

Brš = Biršto­nas, Prie­nų r.

brt. = bur­tai, bur­ta­žo­dis.

Brt = Bartnin­kai, Vil­ka­viš­kio r.

Bru = Vi­lius Bruo­žis (1843–1909), jo įra­šai F. Kur­šai­čio žo­dy­ne.

brus. = bal­ta­ru­sių.

Brz = Brzo­zow­ski M. K. Piesni lu­du nad­nie­meńskie­go z oko­lic Alek­so­ty zeb­rał i przełozył z dołąc­ze­niem do niektórych me­lo­dyj. Poz­nań 1844.

Brž = Biržai.

Bržr = Beržo­ras, Plun­gės r.

Bs = Jo­nas Ba­sa­na­vi­čius (1851–1927), jo raš­tai.

BS = A. Brückner. Li­tu-sla­wis­che Stu­dien. I Teil: Die sla­wis­chen Fremdwörter im Li­tau­is­chen. Wei­mar 1877. (Skaitmenys ro­do pus­la­pius.)

Bsg = Baisoga­la, Rad­vi­liš­kio r.

BsM = Dr. J. Ba­sa­na­vi­tius. Oš­ka­ba­lųn mys­lei. Mit­tei­lun­gen der Li­tauis­chen Lit­te­ra­ris­chen Ge­sel­lschaft. Zeh­ntes Heft (II tm.). Hei­del­berg 1885, 19–28 psl.

BsMt = J. Ba­sa­na­vi­čius. Lie­tu­viš­kos pa­sa­kos. Me­de­ga lie­tu­viš­kai mi­to­lo­gi­jai. She­nan­do­ah, Pa. I da­lis 1898, II da­lis 1902. (Skaitmenys ro­do da­lis ir pus­la­pius.)

BsO = Ož­ka­ba­lių dai­nos. Su­rin­ko d-ras J. Ba­sa­na­vi­čius. She­nan­do­ah, Pa. 1902 m. Du to­mai. (Skaitmenys ro­do dai­nos nu­me­rį.)

BsP = Lie­tu­viš­kos pa­sa­kos yvai­rios. Su­rin­ko Dr. J. Ba­sa­na­vi­čius. I–IV da­lis. Chi­ca­go 1903–1905. (Skaitmenys ro­do da­lis ir pus­la­pius.)

BsV = Iš gy­ve­ni­mo vė­lių bei vel­nių. Su­rin­ko Dr. J. Ba­sa­na­vi­čius. Chi­ca­go 1903. (Skaitmenys ro­do pus­la­pius.)

Bt = Ba­ta­kiai, Tau­ra­gės r.

Bt (su teks­to nu­ro­dy­mais) = S. Byt­hner. Nau­jas Te­sta­men­tas Wies­zpa­ties mu­su Je­zaus Kris­taus, Pir­mą kar­tą ant Swie­to Lie­tu­wis­zkoj kałboj, Ant Isaki­mo Małonin­giau­so Ka­ra­laus Prus­su & c. & c. & c. Su di­džiu da­bo­ji­mu pergul­dij­tas, o Ant Garbes Die­wui Trai­cej 'Szwen­toj' wie­na­ti­jam, Lie­tu­wos žmo­nėms ant is­zga­ni­tin­gos naudos Iszspaus­tas. Dru­kawojo ar­ba iszspau­de Spaus­tu­woj Reusnero Ka­ra­lau­čiuj' Metu MDCCI.

Btg = Betyga­la, Ra­sei­nių r.

Btr = But­rimonys, Aly­taus r.

Btrm = But­rimonys, Šal­či­nin­kų r.

BTŽ = Bo­ta­ni­kos ter­mi­nų žo­dy­nas. Su­da­rė Bo­ta­ni­kos žo­dy­no ko­mi­si­ja. Red­aga­vo prof. dr. J. Da­gys (vyr. re­dak­to­rius), biol. m. k. A. Le­ka­vi­čius ir V. Ma­li­šaus­kie­nė. Vil­nius 1965 (kai žo­dis pa­im­tas ne iš abė­cė­li­nės ei­lės, nu­ro­do­mas ir pus­la­pis).

V. Bub = Vy­tau­tas Bub­nys, jo raš­tai.

K. Būg = Ka­zi­mie­ras Bū­ga (1879–1924), jo raš­tai ir la­pe­liai iš ne­ži­no­mų šal­ti­nių.

BzB = Beiträge zur Ges­chich­te der li­tau­is­chen Spra­che auf Grund li­tau­is­cher Tex­te des XVI. und des XVII. Jahr­hun­derts von Dr. Adal­bert Bez­zen­ber­ger. Götin­gen 1877. (Skaitmenys ro­do pus­la­pius.)

BzBk = Beiträge zur Kun­de der in­do­ger­ma­ni­schen Spra­chen, he­raus­ge­ge­ben von Dr. Bez­zen­ber­ger (und Dr. W. Prel­lwitz). Göttin­gen (1877–1906). (Skaitmenys ro­do to­mus ir pus­la­pius.)

BzF = Li­tau­is­che Fors­chun­gen. Baiträge zur Ken­ntniss der Spra­che und des Volks­tu­mes der Li­tau­er. Von Adal­bert Bez­zen­ber­ger. Göttin­gen 1882. (Skaitmenys ro­do pus­la­pius.)

BŽ = J. Ba­ro­nas. Ru­sų lie­tu­vių žo­dy­nas. Ant­ras nau­jai pa­ra­šy­tas kir­čiuo­tas lei­di­mas. Kau­nas 1933. (Skaitmenys ro­do pus­la­pius; tre­čio lei­di­mo (1967) – ir to­mus.)

 

C = Cla­vis Ger­ma­ni­co-Lit­hva­na. [Buv. Ka­ra­liau­čiaus ar­chy­vo dvie­jų to­mų (I Aal – Lust: Msc 85 in 4º; II Ma­al – Zwölfter: Msc. 86 in 4º) ran­kraš­tis, pa­ra­šy­tas tarp 1673–1701 me­tų. Skaitmenys ro­do to­mus ir pus­la­pius.)

caus. = ver­bum cau­sa­ti­vum, prie­žas­ti­nis veiks­ma­žo­dis.

Ch (su teks­to nu­ro­dy­mais; kar­tais tik kny­gos pus­la­pis nu­ro­do­mas) = S. B. Chylins­ki – Bib­lie su di­džiu da­bo­ji­mu per­gul­di­ta Lie­tu­wos žmo­nėms Ant is­zga­ni­tin­gos nau­dos, is­zspaus­ta Lon­do­ne 1660 m.

Ch1 = (su teks­to nu­ro­dy­mais; kar­tais tik kny­gos pus­la­pis nu­ro­do­mas) = Bib­lia li­tew­ska Chy­lińskie­go. No­wy Te­sta­ment. Tom II – Tekst. Poz­nań 1958. Tom III – In­deks. Poz­nań 1964.

chem. = che­mi­jos ter­mi­nas.

ChG = Chriks­chczo­nis­chka gies­me apie vszgi­mi­ma Chris­taus (XVI a. pa­bai­gos ran­kraš­tis). Li­tu­a­nis­ti­ca, 1990, 2. (Skaitmenys ro­do Li­tu­a­nis­ti­cos pus­la­pius.)

ChŽ = K. Dauk­ša. Che­mi­jos žo­dy­nas. Vil­nius 1960.

Ck = Cei­ki­niai, Ig­na­li­nos r.

col. = col­lec­ti­vum, kuo­pi­nis.

comp. = gra­dus com­pa­ra­ti­vus, aukš­tes­ny­sis laips­nis.

con. = con­junc­ti­vus, ta­ria­mo­ji nuo­sa­ka.

conj. = con­junc­tio, jung­tu­kas.

Cp = Carl Ca­pel­ler. Kaip senėji Lėttu­vi­nin­kai gy­ve­no. Hei­del­berg 1904.

Cs = Ciskuo­das, Rė­zek­nės r., Lat­vi­ja.

cur. = ver­bum cu­ra­ti­vum, pa­rū­pi­na­ma­sis veiks­ma­žo­dis.

P. Cvir = Pet­ras Cvir­ka (1909–1947), jo raš­tai.

 

Č = Če­da­sai, Ro­kiš­kio r.

Čb = Čiobiš­kis, Šir­vin­tų r.

S. Čiurl = So­fi­ja Čiur­lio­nie­nė-Ky­man­tai­tė (1886–1958), jos raš­tai.

Čk = Čekiš­kė, Kau­no r.

ČrP = Čiorna Padi­na, Sa­ra­to­vo sri­tis, Ru­si­ja.

d. = dai­nos žo­dis, po­sa­kis ar sa­ki­nys.

 

D = S. Dau­kan­to Daj­nes Žia­maj­tiu ... Pet­ro­pi­lie 1846. (Skaitmenys ro­do dai­nos nu­me­rį.)

J. Dag = Jo­nas Da­gys (1906–1993), jo raš­tai (bo­ta­ni­ka).

A. Damb = Alek­san­dras Damb­raus­kas (Ado­mas Jakš­tas) (1860–1938), jo raš­tai.

Dan = Da­nie­liaus pra­na­šys­tė (Bib­li­ja).

dat. = da­ti­vus, nau­di­nin­kas.

S. Dauk = Si­mo­nas Dau­kan­tas (1793–1864), jo raš­tai.

K. Daukš = Ka­zys Dauk­šas (1905–1985), jo raš­tai (che­mi­ja).

Db = Sta­sys Da­bu­šis (1898–1974), jo raš­tai, ver­ti­mai ir už­ra­šy­ti žo­džiai (kai ne­nu­ro­dy­tas šal­ti­nis).

Dbč = Dubičiai, Va­rė­nos r.

Dbg = Du­bin­giai, Mo­lė­tų r.

Dbk = De­beikiai, Anykš­čių r.

def. = de­fi­ni­tum, pa­žy­mi­ma­sis.

dem. = de­mi­nu­ti­vum, ma­žy­bi­nis.

de­mons. = de­monst­ra­ti­vum, pa­ro­do­ma­sis.

Dg = Daugai, Aly­taus r.

Dgč = Degučiai, Za­ra­sų r.

Dgl = Daugai­liai, Ute­nos r.

Dglš = Dau­gėliškis, Ig­na­li­nos r.

Dgp = Daugpi­lio ar­ti­mo­ji apy­lin­kė, Lat­vi­ja.

dial. = dia­lek­tiz­mas (tar­mi­nis žo­dis, tar­mi­nė for­ma, tar­miš­kai).

Dj = Daujėnai, Pa­sva­lio r.

dk = dabartinei kalbai pritaikyta tarminio žodžio lytis, transponuota pagal fonetinių dėsnių atitikmenis, nepaliudyta vartosenos šaltinių.

Dk = Mi­ka­lo­jus Dauk­ša (1527–1613), kur ne­žy­mi­mas jo vei­ka­las.

DK = Kat­he­chis­mas ar­ba moksłas kiek­wie­nam kriks­zczio­nii pri­walvs. Pa­ras­zi­tas per D. Iakv­ba Le­des­ma The­o­lo­ga So­cie­ta­tis IESV. Ižgul­di­tas iž Lięžuwio Lan­kis­zko ing Lie­tu­wis­zka per Ku­ni­ga Mi­kałoiu Daugs­za Kano­ni­ka Ze­maic­ziu. Ižspaus­tas Wil­niu­ie Me­tuo­se vzgi­mi­mo Wies­zpa­ties 1595. (Skaitmenys ro­do pus­la­pius.) DK1 žr. AK.

Dkk = Duokiš­kis, Ro­kiš­kio r.

Dkš = Dauk­šiai, Ma­ri­jam­po­lės r.

Dkšt = Dūkštas, Ig­na­li­nos r.

Dl = Deltu­va, Uk­mer­gės r.

Dmr = Nau­jos dai­nos pui­kiai su­de­ry­tos pa­gal bu­da szios ga­dy­nes. Pa­ras­ze L. M. B. De­me­rec­kas. She­nan­do­ah, Pa. 1895.

K. Do­nel = Chris­tian Do­na­li­tius. Li­tau­is­che Dich­tun­gen ... he­raus­ge­ge­ben von G. H. F. Nes­sel­mann, Königs­berg 1869. (Nau­do­ti ir ki­ti lei­di­mai.)

K. Do­nel1= spė­ja­ma Kris­ti­jo­no Do­ne­lai­čio (1714–1780) pa­ra­šy­ta ar vers­ta kny­ge­lė be pra­džios ir pa­bai­gos, 1769 m.

J. Dov. = Jo­nas Do­vy­dai­tis (1914–1983), jo raš­tai.

Dov = Do­vi­lai, Klai­pė­dos r.

L. Do­vyd = Liu­das Do­vy­dė­nas (1906–2000), jo raš­tai.

DP = Po­stil­la Cat­ho­lic­ka. Tai est: Ižgul­di­mas Ewan­ge­liu kiek­wie­nos Ne­de­los ir szwę­tes per wissus metus. Per Kuni­gą Mi­ka­loiv Dav­kszą Ka­no­ni­ką Medni­kų, iž łękis­zko perg­uldi­ta. Su wala ir dałaidi­mu wireu­siu­ių. Wil­niui, Drukar­nioi Akademios So­cie­ta­tis Iesv, A. D. 1599. (Skaitmenys ro­do pus­la­pius.)

Dr = Darbėnai, Kre­tin­gos r.

Drs = Darsūniš­kis, Kai­šia­do­rių r.

Drsk = Druski­nin­kai.

DrskD = Drus­ki­nin­kų dai­nos. Už­ra­šė Juo­zas Bal­či­ko­nis. Vil­nius 1972. (Skaitmenys ro­do dai­nos nu­me­rius.)

DrskŽ = G. Nak­ti­nie­nė, A. Pau­laus­kie­nė, V. Vit­kaus­kas. Drus­ki­nin­kų tar­mės žo­dy­nas. Vil­nius 1988.

Ds = Duse­tos, Za­ra­sų r.

DS = Pa­sa­kos, sak­mės, ora­ci­jos. Su­rin­ko Me­čis­lo­vas Da­vai­nis-Sil­vest­rai­tis. Vil­nius 1973. (Skaitmenys ro­do pus­la­pius.)

Dsm = Dusme­nys, Tra­kų r.

Dsn = Dysna, Ig­na­li­nos r.

Dt = Dot­nuva, Kė­dai­nių r.

du. = du­a­lis, dvi­skai­ta.

DūnŽ = V. Vit­kaus­kas. Šiau­rės ry­tų dū­ni­nin­kų šnek­tų žo­dy­nas. Vil­nius 1976.

Dv = Dieveniš­kės, Šal­či­nin­kų r.

DvD = Dai­nos, Jur­gio Do­vy­dai­čio su­rink­tos ir ski­ria­mos mo­kyk­loms. Kau­nas 1931. (Skaitmenys ro­do dai­nos nu­me­rį.)

DvP = Lie­tu­vių liau­dies pa­sa­kos su dai­nuo­ja­mai­siais in­tar­pais. Su­rin­ko ir pa­ren­gė Jur­gis Do­vy­dai­tis. Vil­nius 1987. (Skaitmenys ro­do pus­la­pius.)

dz. = dzū­kų.

DŽ = Da­bar­ti­nės lie­tu­vių kal­bos žo­dy­nas. Vil­nius 1954. DŽ1 = ant­ras (1972), 2 = tre­čias (1993), DŽ3 = ket­vir­tas (1999, ir jo internetinis variantas), DŽ4 = penktas (kompiuterinis, 2004 m.) žodyno leidimas.

 

E = Jur­gis Eli­so­nas (1889–1946), jo raš­tai.

Eig = Ei­girdžiai, Tel­šių r.

Eiš = Eišiš­kės, Šal­či­nin­kų r.

Ek­li = Li­ber Ec­cle­sias­ti­cus (Bib­li­ja; Liu­te­rio teks­tuo­se va­di­na­ma Jė­zaus Si­ra­cho kny­ga).

ekon. = eko­no­mi­kos ter­mi­nas.

emph. = emp­ha­ti­cum, įvar­džiuo­ti­nis.

Enc = Lie­tu­viš­ko­ji en­cik­lo­pe­di­ja. I–IX tm. Kau­nas 1933–1940. (Jei žo­dis en­cik­lo­pe­di­jo­je ne ant­ra­šti­nis, skaitmenys ro­do to­mus ir skil­tis.)

End = En­driejavas, Klai­pė­dos r.

Ėr = Ėriš­kiai, Pa­ne­vė­žio r.

Erž = Eržvil­kas, Jur­bar­ko r.

Est = Es­te­ros kny­ga (Bib­li­ja).

et­nogr. = et­no­gra­fi­jos ter­mi­nas.

ETŽ = Ru­siš­kai lie­tu­viš­kas eko­no­mi­kos ter­mi­nų žo­dy­nas. Lie­tu­vos TSR Moks­lų aka­de­mi­jos Eko­no­mi­kos ins­ti­tu­tas. Vil­nius 1966.

euf. = eu­fe­miz­mas.

Ev = Ewan­ge­lie Pols­kie y Li­tew­skie. Tak Nie­dziel­ne Iako y wszyst­kich Swi­ąt, które w koscie­le Kat­ho­lic­kim, według Rzyms­kie­go po­rząd­ku przez cały Rok czy­taią. Vil­nae Ty­pis Aca­de­mi­cis Soc: Iesv. 1690. (Nau­do­ja­mi ir ki­tų me­tų lei­di­mai.)

Ez = Eze­kie­lio pra­na­šys­tė (Bib­li­ja).

Ezd = 1, 2 Ez­dro kny­ga (Bib­li­ja). (2 Ez­dro kny­ga Liu­te­rio teks­tuo­se = Ne­emi­jo kny­ga.)

 

f. = fe­mi­ni­num, mo­te­riš­ko­ji gi­mi­nė.

F = J. Fie­do­ro­wicz. Ka­ta­log roslin dzi­ko ros­ną­cych i niektórych przy­swo­jo­nych około Iłłuk­s­zty przez X. Jo­ze­fa Fie­do­ro­wic­za od ro­ku 1818 az do­tąd po­strzezonych i za­det­er­mi­no­wa­nych, według Układu Lin­neus­za ro­ku 1851 na­pi­sa­ny. Naz­wis­ka roslin po łaci­nie, po pols­ku i po li­tew­sku. (Ran­kraš­tis.)

fam. = fa­mi­lia­rus, fa­mi­lia­riai.

farm. = far­ma­ci­jos ter­mi­nas.

fil. = fi­lo­so­fi­jos ter­mi­nas.

fin. = fi­nan­sų ter­mi­nas.

fiz. = fi­zi­kos ter­mi­nas.

fi­ziol. = fi­zio­lo­gi­jos ter­mi­nas.

flk. = fol­klo­ras (kai žo­dis, po­sa­kis ar sa­ki­nys te­var­to­ja­mas tau­to­sa­ko­je).

FM = F. Fortunatov` i Miller`. Litovskija narodnyja pesni. Moskva 1872.

fot. = fo­to­gra­fi­jos ter­mi­nas.

Fr = Preus­sis­ches Wörter­buch ... von H. Frisch­bier. Ber­lin 1882. (Skaitmenys ro­do da­lis ir pus­la­pius.)

FrnS = Ernst Fra­en­kel. Syn­tax der li­tau­is­chen Ka­sus. Kau­nas 1928. (Skaitmenys ro­do pus­la­pius.)

FrnS1 = Ernst Fra­en­kel. Syn­tax der li­tauis­chen Po­stpo­si­tio­nen und Präpo­si­tio­nen. Hei­del­berg 1929. (Skaitmenys ro­do pus­la­pius.)

FrnW = Ernst Fra­en­kel. Li­tau­is­ches ety­mo­lo­gi­sches Wörter­buch. Band I–II. Göttin­gen 1955–1965.

FT = Ben­dro­ji fi­lo­so­fi­jos ter­mi­ni­ja. LKD Ter­mi­no­lo­gi­jos Sek­ci­jos ap­svars­ty­ta, pa­pil­dy­ta ir pri­im­ta. Pa­ruo­šė prof. St. Šal­kaus­kis. Kau­nas 1938.

FTŽ = Fi­zi­kos ter­mi­nų žo­dy­nas. Re­dak­to­rius Lie­tu­vos TSR MA akad. P. Braz­džiū­nas. Lie­tu­vos TSR Moks­lų aka­de­mi­jos Fi­zi­kos ir ma­te­ma­ti­kos ins­ti­tu­tas. Vil­nius 1958.

FzŽ = Fi­zi­kos ter­mi­nų žo­dy­nas. Su­da­rė Fi­zi­kos ter­mi­nų ko­mi­si­ja. Re­da­ga­vo prof. P. Braz­džiū­nas. Lie­tu­vos TSR Moks­lų Aka­de­mi­ja. Lie­tu­vos TSR Aukš­to­sios mo­kyk­los, Lie­tu­vos TSR Fi­zi­kų drau­gi­ja. Vil­nius 1979. (Skaitmenys ro­do pus­la­pius.)

 

G = Li­tau­is­che stu­dien. Aus­wahl aus den ältes­ten denkmälern, dia­lec­tis­che beis­pie­le, le­xi­ka­lis­che und sprach­wis­sens­chaf­tli­che beiträge von Dr. Le­o­pold Geit­ler. Prag 1875. (Skaitmenys ro­do pus­la­pius.)

Gaig = V. Gai­ga­lai­tis. Die Wol­fenbütte­ler li­tau­i­sche Po­stil­len­hand­schrift aus dem Jah­re 1573. I da­lis 1900, II da­lis 1901, III da­lis 1902–1903. Mit­tei­lun­gen der Li­tau­is­chen Lit­te­ra­ris­chen Ge­sel­lschaft. Bd. V. Hei­del­berg. (Skaitmenys ro­do po­sti­lės ori­gi­na­lo la­pus, žr. WP.)

GB = R. Gaut­hiot. Le par­ler de Bui­wi­dze. Pa­ris 1903. (Skaitmenys ro­do pus­la­pius.)

Gd = Ga­dūnavas, Tel­šių r.

Gdl = Gudeliai, Ma­ri­jam­po­lės r.

Gdr = Gied­raičiai, Mo­lė­tų r.

Gdž = Gu­džiūnai, Kė­dai­nių r.

gen. = ge­ni­ti­vus, kil­mi­nin­kas.

ge­ogr. = ge­og­ra­fi­jos ter­mi­nas.

ge­ol. = ge­o­lo­gi­jos ter­mi­nas.

ge­om. = ge­o­met­ri­jos ter­mi­nas.

J. Ger = Jur­gis Ge­ru­lis (1888–1945), kur ne­žy­mi­mas jo raš­tų šal­ti­nis.

GerL = Li­tau­is­che Dia­lek­tstu­dien von Ge­org Ge­rul­lis. Leip­zig 1930. (Skaitmenys ro­do pus­la­pius.)

germ. = ger­ma­niz­mas.

Gg = Ge­gužinė, Kai­šia­do­rių r.

GG = Gies­mių gies­mė (Bib­li­ja; Liu­te­rio teks­tuo­se va­di­na­ma Aukš­tą­ja gies­me Sa­lo­mo­no).

GGA = Göttin­gis­che ge­lehr­te An­zei­gen un­ter der Auf­sicht der Königl. Ge­sel­lschaft der Wis­sen­schaf­ten. Göttin­gen. (Skaitmenys ro­do me­tus ir pus­la­pius.)

Ggr = Gegrėnai, Plun­gės r.

L. Gir = Liu­das Gi­ra (1884–1946), jo raš­tai.

GK = Gim­to­ji Kal­ba. Ben­dri­nės kal­bos laik­raš­tis. Kau­nas 1933–1941. (Skaitmenys ro­do me­tus ir pus­la­pius.)

Gl = Gelgau­diš­kis, Ša­kių r.

Glv = Gelvo­nai, Šir­vin­tų r.

Gmž = Sil­vest­ras Gim­žaus­kas (1845–1897). Žo­džej isz givos kal­bos lie­tu­vių Lin­kme­nis­zkiu (apie 1879–1881 m. ran­kraš­ti­nis žo­dy­nė­lis) ir ki­ti jo raš­tai.

GN (su teks­to nu­ro­dy­mais) = Nau­jas Is­ta­ti­mas Je­zaus Chris­taus Wies­zpa­ties Mu­su Lie­tu­wis­zku Ležuwiu is­zgul­di­tas par Jo­za­pa Arnul­pa Ku­ni­ga­yks­zti Gied­ra­y­ti Wis­ku­pa Žie­ma­y­ciu, žen­kli­ni­ka s. Sta­nis­lo­wo, Is­zspaus­tas pas Ku­ni­gus Mis­sio­no­rivs Wil­niu­je 1816.

gr. = se­no­vės grai­kų.

Gr = Gaurė, Tau­ra­gės r.

R. Gran = Ro­mu­al­das Gra­naus­kas, jo raš­tai.

Graž = Gražiškiai, Vil­ka­viš­kio r.

Grd = Girdiš­kė, Ši­la­lės r.

Grdm = Garda­mas, Ši­lu­tės r.

Grdž = Gir­džiai, Jur­bar­ko r.

Grg = Gargž­dai, Klai­pė­dos r.

A. Gric = Au­gus­ti­nas Gri­cius (1899–1972), jo raš­tai.

Grk = Girkal­nis, Ra­sei­nių r.

Grl = Gar­liava, Kau­no r.

Grnk = Grinkiš­kis, Rad­vi­liš­kio r.

Grš = Griška­bū­dis, Ša­kių r.

Gršl = Grūšlau­kis, Kre­tin­gos r.

J. Gruš = Juo­zas Gru­šas (1902–1986), jo raš­tai.

Grv = Gervėčiai, Ast­ra­vo r., Gar­di­no sri­tis, Bal­ta­ru­si­ja.

GrvT = J. Kar­de­ly­tė, Ger­vė­čių tar­mė, Vil­nius 1975. (Skaitmenys ro­do pus­la­pius.)

Grz = Gruz­džiai, Šiau­lių r.

Grž = Grūžiai, Pa­sva­lio r.

Gs = Geis­ta­rai (Did­vy­žiai), Vil­ka­viš­kio r.

Gsč = Gas­čiūnai, Jo­niš­kio r.

GŠ = Vk. Gai­lius ir M. Šla­ža. Vo­kiš­kai-lie­tu­viš­kas žo­dy­nas. Klai­pė­da 1932. (Skaitmenys ro­do pus­la­pius.)

GTŽ = V. Gu­de­lis. Ge­o­lo­gi­jos ir fi­zi­nės ge­og­ra­fi­jos ter­mi­nų žo­dy­nas. Lie­tu­vos TSR Moks­lų aka­da­mi­jos Ge­o­lo­gi­jos ir ge­og­ra­fi­jos ins­ti­tu­tas. Vil­nius 1956.

L. Gut = Le­o­nar­das Gu­taus­kas, jo raš­tai.

Gž = Gi­žai, Vil­ka­viš­kio r.

 

H = Vo­cab­vla­rivm Lit­thva­ni­co-Ger­ma­nicvm et Ger­ma­ni­co-Lit­thva­nicvm. Da­rin al­le im Neu­en Te­sta­ment und Psal­ter be­find­li­che Wörter nach dem Alp­ha­beth ent­hal­ten sind; ... Aus­ge­fer­ti­get von Fried­erich Wil­helm Ha­ack/ S. S. The­ol. Cul­to­re, zur Zeit Do­cen­te im Lit­thau­is­chen Se­mi­na­rio zu Hal­le. Hal­le [1730]. H su pus­la­pio nu­ro­dy­mu = vo­kiš­kai lie­tu­viš­ka žo­dy­no da­lis.

hb. = heb­ra­jų.

Hb = pra­na­šas Ha­ba­ku­kas (Bib­li­ja).

Hg = Preus­sens Pflan­zen be­schrie­ben von Karl Got­tfried Ha­gen, 2 Bände, Königs­berg 1818.

HI = Ho­me­ras. Ili­ja­da. Ver­tė J. Ra­lys, S. Čiur­lio­nie­nė-Ky­man­tai­tė, P. Ža­dei­kis ir J. Tal­man­tas ... Kau­nas 1930.

hibr. = hib­ri­das.

HO = Ho­me­ro Odis­se­ja. J. Ra­lio ver­ti­mas. An­tra lai­da. Kau­nas 1937. (Nau­do­ja­mas ir pir­mas lei­di­mas.)

 

I = Lau­ry­nas Ivins­kis (1810–1881), jo raš­tai.

Ig = Ig­liauka, Ma­ri­jam­po­lės r.

Igl = Ig­liškėliai, Ma­ri­jam­po­lės r.

Ign = Ig­na­lina.

Yl = Yla­kiai, Skuo­do r.

Ilg = Il­guva, Ša­kių r.

IM = L. Ivins­kis. Ka­len­do­rius ar­ba met­skait­lius. (Ėjo 1846–1864 m. su per­trau­ko­mis 1853 ir 1854 m., 1865–1867 m. ru­sų rai­dė­mis, 1878–1879 m. lo­ty­nų. Skaitmenys ro­do me­tus, ku­riems ka­len­do­rius skir­tas, ir pus­la­pius.)

Imb = Imbra­das, Za­ra­sų r.

imp. = im­per­fec­tum, bū­ta­sis daž­ni­nis lai­kas.

im­per. = im­pe­ra­ti­vus, lie­pia­mo­ji nuo­sa­ka.

im­pers. = im­per­so­na­le, be­as­me­nis.

ind. = in­dec­li­na­bi­le, ne­links­niuo­ja­mas.

in­def. = in­de­fi­ni­tum, ne­žy­mi­ma­sis.

inf. = in­fi­ni­ti­vum, ben­dra­tis.

instr. = in­stru­men­ta­lis, įna­gi­nin­kas.

in­tens. = ver­bum in­ten­si­vum, įstan­gos veiks­ma­žo­dis.

in­ter. = in­ter­ro­ga­ti­vum, klau­sia­ma­sis.

in­terj. = in­ter­jec­tio, jaus­tu­kas ir iš­tik­tu­kas.

intr. = ver­bum in­tran­si­ti­vum, ne­ga­li­nin­ki­nis veiks­ma­žo­dis.

iron. = iro­niš­kas, iro­niš­kai.

Įsr = Įsrutis (da­bar Čer­nia­chov­skas, Ka­li­ning­ra­do sri­tis, Rusija).

is­tor. = is­to­ri­nis, pri­klau­san­tis is­to­ri­jos moks­lo sri­čiai ar­ba pra­ei­čiai.

Iš = Išlau­žas, Prie­nų r.

Išm = Iš­min­ties kny­ga (Bib­li­ja; Liu­te­rio teks­tuo­se va­di­na­ma kny­ga Sa­lo­mo­no iš­min­ties).

iter. = ver­bum ite­ra­ti­vum, daž­ni­nis veiks­ma­žo­dis.

T. Ivan = Ta­das Iva­naus­kas (1882–1970), jo raš­tai (zo­o­lo­gi­ja).

Iz = pra­na­šas Izai­jas (Bib­li­ja).

 

J = Litovskij slovar'  A. Juškeviča s’ tolkovaniem’ slov’ na russkom’ i polskom’ jazykach’. Tom’ I, vyp. 1, SPb 1897, vyp. 2, SPb 1904, vyp. 3 (toma II-go, vyp. 1), Petrograd’ 1922. (A – kukš­tuo­ties. Tuo pa­čiu žen­klu žy­mi­mi žo­džiai iš ne­spaus­din­tos A. Juš­kos žo­dy­no da­lies. J su to­mo ir pus­la­pio pa­žy­mė­ji­mu ro­do žo­džius, pa­im­tus ne iš al­fa­be­ti­nės spaus­din­to žo­dy­no ei­lės.)

J1 = A. Jus­zka. Słow­nik pols­ko-li­tew­ski. (Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­to ran­kraš­ty­nas, In. R-2178).

J. Jabl = Jo­nas Jab­lons­kis (1860–1930), jo raš­tai, ver­ti­mai ir žo­dy­no la­pe­liai, kur ne­ži­no­mas šal­ti­nis.

Jan = Lie­tu­vis­zkos ir se­nau­sios Dai­nų Kni­ge­les, is­zleis­tos nu M. Jan­kaus. Til­sit 1882. (Skaitmenys ro­do dai­nos nu­me­rius.)

J. Jan = Ju­lius Ja­no­nis (1896–1917), jo raš­tai.

M. Jan = Mar­ty­nas Jan­kus (1858–1946), jo raš­tai.

J. Jank = Jur­gis Jan­kus (1906 – 2002), jo raš­tai.

K. Jank = Ka­zys Jan­kaus­kas (1906–1996), jo raš­tai ir ver­ti­mai.

A. Ja­nul = Au­gus­ti­nas Ja­nu­lai­tis (1878–1950), jo raš­tai.

JbL = K. Jab­lons­kis. Lie­tu­viš­ki žo­džiai se­no­sios Lie­tu­vos raš­ti­nių kal­bo­je. I da­lis. Teks­tai. Kau­nas 1941. (Skaitmenys ro­do pus­la­pius.)

Jd = Juodaičiai, Jur­bar­ko r.

Jd = Ju­do laiš­kas (Bib­li­ja).

JD = Li­ėtuviš­kos dajnos užrašytos par Antaną Juš­ke­vi­čę. 3 to­mai. Ka­za­nė 1880–1882. (Skaitmenys ro­do dai­nos nu­me­rius.)

Jdp = Juodu­pė, Ro­kiš­kio r.

Jdr = Judrėnai, Klai­pė­dos r.

Jdt = Ju­di­tos kny­ga (Bib­li­ja).

Jer = pra­na­šas Je­re­mi­jas (Bib­li­ja).

JJ = Jo­nas Juš­ka (Jon's Jus­zka). 1) Kal­bos lėtu­vis­zko lėžuv'o ir lėtu­vis­zkas stat­ras­zi­mas ar­ba or­tog­ra­pi­ja. Pe­ter­bur­ge 1861. 2) Ručnoj Litovsko-Russkij slovar'. (Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­to ran­kraš­ty­nas. In R-2190.)

Jn = Ka­zi­mie­ras Jau­nius (1848–1908), jo raš­tai.

Jn = Jo­no evan­ge­li­ja (Bib­li­ja).

Jnk = Jan­kai, Ša­kių r.

JnL = Jo­no laiš­kai (1, 2, 3) (Bib­li­ja).

Jnš = Joniš­kis.

Jnšk = Jo­niškėlis, Pa­sva­lio r.

JnšM = Joniš­kis, Mo­lė­tų r.

Job = Jo­bo pra­na­šys­tė (Bib­li­ja).

Jo­el = Jo­e­lio pra­na­šys­tė (Bib­li­ja).

JokL = Jo­kū­bo laiš­kas (Bib­li­ja).

Jon = Jo­nava.

Jon = Jo­nos pra­na­šys­tė (Bib­li­ja).

P. Jon = P. Jo­ni­kas (1906–1996), jo raš­tai, kai ne­nu­ro­do­mas šal­ti­nis.

Joz = Jo­zuė (bib­li­ja).

JR = Svot­bi­nė rėda Ve­luonyčiu Li­ėtuviu su­rašyta par Antaną Juškevi­čę 1870 metuo­se. Kazan` 1880. (Skaitmenys ro­do pus­la­pius.)

Jrb = Jurbar­kas.

Jrg = Mįs­lių kny­ga. Lie­tu­vių mįs­lių rin­ki­nys (su vir­šum 1000 mįs­lių). Su­rin­ko ir pa­aiš­ki­no Kle­o­fas Jur­ge­lio­nis. Chi­ca­go III. 1913.

Jrk = Li­tau­is­che Märchen und Erzählun­gen. Aus dem Vol­ke ge­sam­melt und in vers­chie­de­nen Dia­lek­ten, vor­neh­mlich aber im Galb­ras­ter Dia­lekt mit­ge­teilt von C. Jurks­chat. Pf. Ged­ruckt im Auf­tra­ge der li­tau­isch-lit­te­ra­ris­chen Ge­sell­schaft zu Til­sit 1898. Hei­del­berg 1898. (Skaitmenys ro­do pus­la­pius; ki­ti jo raš­tai žy­mi­mi tuo pa­čiu žen­klu, tik ne­nu­ro­do­mi pus­la­piai.)

Jsv = Josvai­niai, Kė­dai­nių r.

Jš = Jd. Juš­ky­tės žo­dy­nė­lis (ran­kraš­tis, iš­rink­tas apie 1932–33 m.).

JT = Ka­zi­mie­ras Šau­lys. Juo­džiū­nų tar­mė. Ran­kraš­tis, at­švies­tas Ade­lai­dės Pen­si­nin­kų Klu­bo 1988. (Skaitmenys žy­mi pus­la­pius.)

juok. = juo­kia­ma­sis, juo­kia­mai.

JV = Lietuviš­kos svotbinės dajnos, užrašytos par Ąntaną Juškevi­čę ir išspaudin­tos par Joną Juškevi­čę. Pet­ropylė ... 1883. (Skaitmenys ro­do dai­nos nu­me­rius.)

Jz = Jieznas, Prie­nų r.

Jzm = Ju­zu­ma­vi­čiai Ta­das (1810–1851) ir Vin­cen­tas (1819–1901), jų raš­tai.

Jž = Jū­žin­tai, Ro­kiš­kio r.

 

K = Lit­tau­isch-deut­sches Wörter­buch von Fried­rich Kurs­chat. Hal­le a. S.1883. (Žy­mi­mas tik K, o [K] de­da­mas prie žo­džių, ku­rių tik­ru­mu Kur­šai­tis abe­jo­ja ir ra­šo juos lauž­ti­niuo­se skliaus­te­liuo­se. Pus­la­pis prie san­trum­pos ro­do žo­dį, pa­im­tą ne iš abė­cė­li­nio liz­do.) Deutsch-lit­tau­is­ches Wörter­buch von Fried­rich Kurs­chat, Hal­le. I – 1870, II – 1874. (Skaitmenys ro­do da­lis ir pus­la­pius.)

KA = Li­tau­is­ches Le­se­buch von Prof. Ale­xan­der Kurs­chat. Til­sit 1911, 1912, 1913 I–III da­lis. (Skaitmenys ro­do pus­la­pius.)

Kair = Kai­riai, Šiau­lių r.

Kal = Kalnalis, Kre­tin­gos r.

V. Kam = Vik­to­ras Ka­man­taus­kas (1899–1951), jo raš­tai ir ver­ti­mai.

kar. = ka­ri­nis ter­mi­nas.

Kar = Ka­ra­lių kny­gos (1, 2, 3, 4) (Bib­li­ja; 1, 2 Kar Liu­te­rio teks­tuo­se = 3, 4 Kar ka­ta­li­kų teks­tuo­se).

M. Ka­til = Ma­rius Ka­ti­liš­kis (1914–1980), jo raš­tai.

M. Katk = Mi­ka­lo­jus Kat­kus (1852–1944), jo raš­tai.

Kb = Kabeliai, Va­rė­nos r.

KB = Beiträge zur Kun­de der lit­tau­is­chen Spra­che, von Fried­rich Kurs­chat ... Ers­tes Heft. Deutsch-lit­tau­is­che Phra­se­o­lo­gie der Präpo­si­tio­nen .. Königs­berg 1843 – Zwei­tes Heft. Laut- und Ton­leh­re der lit­tau­is­chen Spra­che. Königs­berg 1849. (Skaitmenys ro­do są­siu­vi­nius ir pus­la­pius.)

Kbr = Kybartai, Vil­ka­viš­kio r.

Kč = Ku­čiūnai, Laz­di­jų r.

Kdl = Ki­du­liai, Ša­kių r.

Kdn = Kėdainiai.

keik. = kei­kia­ma­sis, kei­kia­mai.

Kel = Ke­lei­wis isz Ka­ra­lauc­ziaus Bro­liams Lie­tu­vi­nin­kams Ži­nes pra­nes­ząs. Ve­rant­wort­li­cher Re­dak­teur Pre­di­ger Fr. Kurs­chat in Königs­berg. (Laik­raš­tis ėjo 1849–1880 m. Skaitmenys ro­do me­tus ir pus­la­pius. Taip pat žy­mi­mas ir „Til­žės Ke­lei­vis“, anks­čiau „Nau­ja­sis Ke­lei­wis“; „Nau­jo­jo Til­žės ke­lei­vio“ nu­ro­do­mi me­tai ir nu­me­riai).

Ker = Ker­navė, Šir­vin­tų r.

KGr = Gram­ma­tik der lit­tau­is­chen Spra­che von Dr. Fried­rich Kurs­chat. Hal­le a. S. 1876. (Skaitmenys ro­do pus­la­pius.)

Kin =Kin­tai, Ši­lu­tės r.

KK = (S. Min­wid ir J. Bor­zy­mow­ski) Ka­te­chiz­mas Aba Trvmpas Pa­moksłas Wie­ros Krikščio­nis­zkos del wa­y­kia­lu mažu. Kie­da­y­ni­se 1653. (Kny­gos „Mal­dos krikš­čio­niš­kos“ tę­si­nys; žr. MKr; skaitmenys ro­do pus­la­pius.)

Kkl = Kiauk­liai, Šir­vin­tų r.

Kl = Ku­liai, Plun­gės r.

Klb = Kal­bo­ty­ra. Lie­tu­vos TSR aukš­tų­jų mo­kyk­lų moks­lo dar­bai. Pra­dė­jo ei­ti Vil­niu­je 1958 m. (Skaitmenys ro­do to­mus, są­siu­vi­nius ir pus­la­pius.)

KlC = M. Da­nie­lis Klei­nii Com­pen­dium Lit­va­ni­co-Ger­ma­ni­cum, Oder Kurt­ze und gantz deut­li­che Anführung zur Lit­taus­chen Spra­che, wie man recht Lit­tausch le­sen, schrei­ben und re­den sol ... Königs­berg, Ged­ruckt und ver­legt durch Jo­hann Reus­nern, M.DC.LIV. (Skaitmenys ro­do pus­la­pius.)

KlG = Gram­ma­ti­ca Lit­va­ni­ca ... primum in lu­cem edi­ta a M. Da­nie­le Klein, Pa­sto­re Tils. Litv. ... Re­gio­mon­ti, Ty­pis et sump­ti­bus Jo­han­nis Reus­ne­ri, An­no ... (1653 m. Skaitmenys ro­do pus­la­pius.)

Kli = Kliukš­čionys, Pa­sto­vių r., Vi­tebs­ko sri­tis, Bal­ta­ru­si­ja.

P. Klim = Pet­ras Kli­mas (1891–1969), jo raš­tai ir va­do­vė­liai.

Klk = Klyko­liai, Ak­me­nės r.

KlK = Kal­bos kul­tū­ra. Lie­tu­vos LSR Moks­lų aka­de­mi­jos Lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros (nuo 1990 m. Lie­tu­vių kal­bos) ins­ti­tu­tas. Pra­dė­jo ei­ti Vil­niu­je 1961 m. (Skaitmenys ro­do są­siu­vi­nius ir pus­la­pius.)

Klm = Kelmė.

KlM = Nau­jos Giesm­ju Kny­gos ... Tai­pa­jeg Mal­du Kni­ge­les didžau­sey Baz­nyc­zo­se war­to­ja­mos ... Ka­ra­lauc­zu­je ... MDCLXVI. (Lei­dė­jas D. Klei­nas. Skaitmenys ro­do pus­la­pius.)

KlM1 = Nau­jos, la­bay pri­wa­lin­gos ir dus­zoms nau­din­gos Mal­du Kny­ge­les ... iš­duo­tos nuog M. Dan­je­lo Klei­no ... Ka­ra­lauc­zu­je ... 1666. KlM2 = 1753 m. lei­di­mas. (Skaitmenys ro­do pus­la­pius.)

Kln = Kalnujai, Ra­sei­nių r.

Klov = Klovai­niai, Pa­kruo­jo r.

Klp = Klaipė­da.

KlpD = Klai­pė­diš­kių dai­nos. Su­rin­ko Jo­nas Pa­kal­niš­kis. Iš­lei­do A. Bruo­žis. Vil­nius 1908. (Skaitmenys ro­do dai­nos nu­me­rius.)

Kls = Ka­les­ninkai, Šal­či­nin­kų r.

Klt = Kalta­nė­nai, Šven­čio­nių r.

Kltn = Kalti­nė­nai, Ši­la­lės r.

KlvD = Pru­si­jos Lie­tu­vių Dai­nos. Su­rin­ko ... Vi­lus Kal­vai­tis. Til­žė­je 1905. (Skaitmenys ro­do pus­la­pius.)

KlvK = W. Kal­wai­tis. Lie­tu­wis­zkų War­dų Klė­te­lė. Til­žė­je 1910. (Skaitmenys ro­do pus­la­pius.)

Klvr = Kal­va­rija, Ma­ri­jam­po­lės r.

KlvrŽ = Že­maičių Kal­va­rija, Plun­gės r.

Km = Ka­ma­jai, Ro­kiš­kio r.

Kn = Kau­no ar­ti­mo­ji apy­lin­kė.

KN = (S. Jau­ge­lis Te­le­ga) Psolmay Do­wi­da szwen­ta (iš­leis­ta kar­tu su SE ir MKr ben­dra ant­raš­te: Kni­ga No­baz­nis­tes Krikščio­nis­zkos ... ąn­tra kar­ta per­dru­ka­wo­ta ... Kie­da­y­ni­se ... 1653). (Skaitmenys ro­do pus­la­pius.)

kng. = kny­gi­nis žo­dis.

Knt = Kan­taučiai, Plun­gės r.

Knv = Ka­niava, Va­rė­nos r.

KoG = Gram­ma­ty­ka ję­zy­ka žmudz­kie­go ułožona przez X. Ka­lix­ta Kos­sa­kow­skie­go Ple­ba­na Kołty­nians­kie­go Dok­to­ra Te­olo­gii. Kałbrie­da le­žu­wio zia­ma­y­tis­zko. Wil­no ... 1832. (Skaitmenys ro­do pus­la­pius.)

kor. = ko­rek­tū­ros.

K. Kors = Kos­tas Kor­sa­kas (1909–1986), jo raš­tai.

Kos = Lit­va­ni­ca czy­li Wia­do­mosci o Lit­wie zeb­ra­ne przez ... Amb­rozego Kos­sar­zew­skie­go. (Ran­kraš­tis. Au­to­rius gy­ve­no 1821–1880 m. Skaitmenys ro­do pus­la­pius.)

Kp = Kupiš­kis.

Kpč = Kapčia­mies­tis, Lazdijų r.

Kpr = Kupreliškis, Biržų raj.

Kr = Krasla­va, jos ar­ti­mo­ji apy­lin­kė, Lat­vi­ja.

Krč = Krinčinas, Pa­sva­lio r.

Krd = Kir­deikiai, Ute­nos r.

V. Krėv = Vi­cas Krė­vė-Mic­ke­vi­čius (1882–1954), jo raš­tai.

Krg = Kre­tingalė, Klai­pė­dos r.

Kri = Kriu­kai, Jo­niš­kio r.

Krik = Krikli­niai, Pa­sva­lio r.

J. Krišč = Jo­nas Kriš­čiū­nas (1888–1973), jo raš­tai (že­mės ūkio moks­lai).

Krk = Krakės, Kė­dai­nių r.

Krkl = Karklėnai, Kel­mės r.

Krkn = Kre­ke­nava, Pa­ne­vė­žio r.

Krkš = Krikštonys, Laz­di­jų r.

Krm = Karmėla­va, Kau­no r.

Krn = Kruonis, Kai­šia­do­rių r.

Krn = Kro­ni­kų kny­gos (1, 2) (Bib­li­ja; Liu­te­rio teks­tuo­se va­di­na­mos Nu­si­da­vi­mas ka­ra­lių).

Krns = Kriaunos, Ro­kiš­kio r.

Krok = Krokia­lau­kis, Aly­taus r.

Krp = Kruo­piai, Ak­me­nės r.

Krs = Karsa­kiš­kis, Pa­ne­vė­žio r.

Krsn = Krosna, Laz­di­jų r.

Krš = Kuršėnai, Šiau­lių r.

Krt = Karte­na, Kre­tin­gos r.

Krtn = Kre­tinga.

Krtv = Kurtu­vė­nai, Šiau­lių r.

KrvD = V. Krė­vė. Dai­na­vos kraš­to liau­dies dai­nos. Kau­nas 1924. (Skaitmenys ro­do pus­la­pius.)

KrvP = V. Krė­vė-Mic­ke­vi­čius. Pa­tar­lės ir prie­žo­džiai. I–II da­lis. Kau­nas 1934–1935. Lie­tu­vių pa­tar­lės ir prie­žo­džiai. III da­lis. Kau­nas 1937. IV da­lis lei­di­ny­je „Dar­bai ir die­nos“ VII t. Kau­nas 1938.

Krz = Auszüge aus Herrn Pfar­rer Kurz­manns (Kunz­manns?) ges­chrie­be­nen. Le­xi­con zu Com­ple­ti­rung dsj. N (?) Ru­higs (Apie 1747–1755 m. Lie­tu­vių kal­bos ins­ti­tu­to ran­kraš­tis. Skaitmenys ro­do pus­la­pius.)

Krž = Kražiai, Kel­mės r.

KS = ... Kristijono Skri­wė­riaus Duszios Skarb­ny­czia... Tą­ję isz wokiszkos Kalbos i lie­tu­wis­zką­je is­zwer­te Frid­ri­kis Kurszatis, Lie­tu­wi­ninku Kunigs Ka­ra­liauc­ziu­je. Pirmasis Da­ly­kė­lis. Königs­berg 1844.

Kš = Kai­šiadorys.

Kt = Keturva­la­kiai, Vil­ka­viš­kio r.

Ktč = Katyčiai, Ši­lu­tės r.

Ktk = Kuktiš­kės, Ute­nos r.

Ktv = Kietaviš­kės, Kai­šia­do­rių r.

V. Ku­dir = Vin­cas Ku­dir­ka (1858–1899), jo raš­tai.

kul. = ku­li­na­ri­jos ter­mi­nas.

Kur = Kur­kliai, Anykš­čių r.

Kv = Kvėdar­na, Ši­la­lės t.

Kvr = Kavarskas, Anykš­čių r.

Kvt = Kvet­kai, Bir­žų r.

Kz = Kazliškis, Ro­kiš­kio r.

KZ = Zeit­schrift für ver­glei­chen­de Sprach­for­schung auf dem Ge­bie­te der in­do­ger­ma­nis­chen Spra­chen, begründet von A. Kuhn. Ber­lin und Gü­ter­sloh 1852–1907; Göttin­gen 1907 ir to­liau. (Skaitmenys ro­do to­mus ir pus­la­pius.)

KzR = Kazlų Rūda (Kaz­lai), Ma­ri­jam­po­lės r.

Kzt = Kazitiš­kis, Ig­na­li­nos r.

Kž = Ku­žiai, Šiau­lių r.

KŽ = Alek­san­dras Kur­šai­tis. Lie­tu­viš­kai-vo­kiš­kas žo­dy­nas ... Göttin­gen. I – 1968, II – 1970, III – 1972, IV – 1973. (KŽ su to­mo ir pus­la­pio pa­žy­mė­ji­mu reiš­kia žo­džius, pa­im­tus ne iš al­fa­be­ti­nės žo­dy­no ei­lės.)

 

l. = len­kų.

L = Lie­tu­viš­kos ir an­gliš­kos kal­bų žo­dy­nas. Su­tai­sė An­ta­nas La­lis. Pir­ma da­lis: lie­tu­viš­kai-an­gliš­ka. An­tra da­lis: an­gliš­kai-lie­tu­viš­ka. Tre­čias, iš nau­jo tai­sy­tas ir gau­siai pa­pil­dy­tas, spau­di­mas. Chi­ca­go 1915. (L su pus­la­pio nu­ro­dy­mu = an­gliš­kai-lie­tu­viš­ka da­lis.)

la. = lat­vių.

Lar = B. A. Larin. Materialy po litovskoj dialektologii. Jazyk i literatura. Tom I. Leningrad 1926. (Skaitmenys ro­do pus­la­pius.)

V. Laš = Vla­das La­šas (1892–1966), jo raš­tai (fi­zio­lo­gi­ja).

Lb = La­banoras, Šven­čio­nių r.

LB = Li­tau­is­che Volks­lie­der und Märchen aus dem preus­sis­chen und dem rus­sis­chen Li­tau­en, ge­sam­melt von A. Les­kien und K. Brug­man. Stras­sburg 1882. (Skaitmenys ro­do pus­la­pius.)

Lbv = Liubavas, Ma­ri­jam­po­lės r.

LBŽ = Lie­tu­viš­kas bo­ta­ni­kos žo­dy­nas. I da­lis. Su­da­rė Bo­ta­ni­kos žo­dy­no ko­mi­si­ja, va­do­vau­ja­ma doc. L. Vai­lio­nio. Re­da­ga­vo dr. J. Da­gys. Kau­nas 1938.

Lc = Lec­kava, Ma­žei­kių r.

LC = Lie­tu­wis­zka Cei­tun­ga. Is­zei­nan­ti kas Utar­nin­ką. Klai­pė­da 1877–1889. (Skaitmenys ro­do me­tus ir nu­me­rius.)

LD = Z. Zin­ke­vi­čius. Lie­tu­vių dia­lek­to­lo­gi­ja. Vil­nius 1966. (Skaitmenys ro­do pus­la­pius.)

Ldk = Ly­duokiai, Uk­mer­gės r.

Ldv = Lydu­vė­nai, Kel­mės r.

Ldvn = Liud­vinavas, Ma­ri­jam­po­lės r.

LE = Lie­tu­vių en­cik­lo­pe­di­ja. I–XXXVII. Bos­ton. 1953–1985. (Skaitmenys ro­do to­mus ir pus­la­pius.)

Lel = Le­liūnai, Ute­nos r.

Lex = Le­xi­con Lit­hu­a­ni­cum. (Buv. Ka­ra­liau­čiaus ar­chy­vo XVII am­žiaus ran­kraš­tis. Msc. 1784; skaitmenys ro­do la­pus.)

LF = Lie­tu­vos TSR flo­ra, I–V tm. Lie­tu­vos TSR Moks­lų aka­de­mi­jos Bo­ta­ni­kos ins­ti­tu­tas. Vil­nius 1959–1976. (Skaitmenys ro­do to­mus ir pus­la­pius.)

Lg = Lygu­mai, Pa­kruo­jo r.

lingv. = ling­vis­ti­kos ter­mi­nas.

lit. = li­te­ra­tū­ros te­ori­jos ar is­to­ri­jos ter­mi­nas.

Lk = Luokė, Tel­šių r.

LK = Li­te­ra­tū­ra ir kal­ba. Lie­tu­vos TSR Moks­lų aka­de­mi­jos Lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros ins­ti­tu­to dar­bai. T. I–XXII. Ėjo Vil­niu­je 1956–1995 m. (Skaitmenys ro­do to­mus ir pus­la­pius.)

LKA = Lie­tu­vių kal­bos at­la­sas, I, Lek­si­ka, II, Fo­ne­ti­ka, III, Mor­fo­lo­gi­ja. Lie­tu­vos TSR Moks­lų aka­de­mi­jos Lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros (nuo 1990 m. Lie­tu­vių kal­bos) ins­ti­tu­tas. Vil­nius 1977–1991. (Skaitmenys ro­do to­mus ir pus­la­pius.)

Lkč = Lekėčiai, Ša­kių r.

LKG = Lie­tu­vių kal­bos gra­ma­ti­ka. I–III tm. Lie­tu­vos TSR Moks­lų aka­de­mi­jos Lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros ins­ti­tu­tas. Vil­nius 1965–1976. (Skaitmenys ro­do to­mus ir pus­la­pius.)

LKK = Lie­tu­vių kal­bo­ty­ros klau­si­mai. Lie­tu­vos TSR Moks­lų aka­de­mi­jos Lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros (nuo 1990 m. Lie­tu­vių kal­bos) ins­ti­tu­tas. Pra­dė­jo ei­ti Vil­niu­je 1957 m. (Skaitmenys ro­do to­mus ir pus­la­pius.)

Lkm = Linkme­nys, Ig­na­li­nos r.

Lks = Lauko Soda (Laukso­dis), Tel­šių r.

Lkš = Luk­šiai, Ša­kių r.

LKT = Lie­tu­vių kal­bos tar­mės, chres­to­ma­ti­ja. Lie­tu­vos TSR Moks­lų aka­de­mi­jos Lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros ins­ti­tu­tas. Vil­nius 1970 m. (Skaitmenys ro­do pus­la­pius.)

Lkv = Lauku­va, Ši­la­lės r.

Lkž = Laukže­mis, Kre­tin­gos r.

Ll = Lio­liai, Kel­mės r.

LL = Len­kų ir lie­tu­vių kal­bos žo­dy­nas. Su­ren­gė An­ta­nas La­lis. Vil­niu­je 1912. (Skaitmenys ro­do pus­la­pius.)

LLD = Lie­tu­vių liau­dies dai­ny­nas. Lie­tu­vos TSR Moks­lų aka­de­mi­jos Lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros (nuo 1990 m. Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos) ins­ti­tu­tas. Pra­dė­jo ei­ti Vil­niu­je 1980 m. (Skaitmenys ro­do to­mus ir pus­la­pius.)

LMD = Buv. Lie­tu­vių moks­lo drau­gi­jos ar­chy­vo ran­kraš­čiai.

LmŽ = Ch. Lem­che­nas. Ru­sų-lie­tu­vių kal­bų žo­dy­nas. Vil­nius 1955. (Skaitmenys ro­do pus­la­pius.)

Ln = Lėnas, Uk­mer­gės r.

Lnk = Lenkimai, Skuo­do r.

Lnkl = Lankeliš­kiai, Vil­ka­viš­kio r.

Lnkv = Lin­kuva, Pa­kruo­jo r.

Lnt = Lentu­pis, Pa­sto­vių r., Vi­tebs­ko sri­tis, Bal­ta­ru­si­ja.

loc. = lo­ca­ti­vus, vie­ti­nin­kas.

lot. = lo­ty­nų.

Lp = Leipa­lin­gis, Laz­di­jų r.

LP = Lie­tu­vių pa­sa­kos. Vai­kų rin­ki­nys. „Auš­ros“ iš­lei­di­mas. Vil­nius 1905. (Skaitmenys ro­do pus­la­pius.)

Lpl = Liep­lau­kė, Tel­šių r.

Lpn = Der Preussis­che Lit­tau­er ... von The­o­dor Lep­ner 1690. Dan­zing ... 1744. (Skaitmenys ro­do pus­la­pius.)

Ls = Au­gus­tas Les­ky­nas (1840–1916), jo žo­dy­no la­pe­liai.

LsB = Die Bil­dung der No­mi­na im Li­tau­is­chen von Au­gust Les­kien. Leip­zig 1891. (Skaitmenys ro­do pus­la­pius.)

Lš = Liš­kiava, Va­rė­nos r.

Lt = Litvinka, Mins­ko sri­tis, Bal­ta­ru­si­ja.

LT = Lie­tu­vių Tau­ta. Lie­tu­vių moks­lo drau­gi­jos raš­tai. I–V kn. Vil­nius 1907–1936. (Skaitmenys ro­do kny­gas ir pus­la­pius.)

LTE = Lie­tu­viš­ko­ji ta­ry­bi­nė en­cik­lo­pe­di­ja, 1–12, Pa­pil­dy­mai, Vil­nius 1976–1985. (Skaitmenys ro­do to­mus ir pus­la­pius.)

LTR = Lie­tu­vių tau­to­sa­kos ran­kraš­ty­nas. (Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­to ran­kraš­ti­niai tau­to­sa­kos rin­ki­niai.)

LTs = Lie­tu­vių tau­to­sa­ka. I–V tm. Lie­tu­vos TSR Moks­lų aka­de­mi­jos Lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros ins­ti­tu­tas. Vil­nius 1962–1968. (Skaitmenys ro­do to­mus ir pus­la­pius.)

LTŽ = Li­te­ra­tū­ros ter­mi­nų žo­dy­nas. Lie­tu­vos TSR Moks­lų aka­de­mi­jos Lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros ins­ti­tu­tas. Vil­nius 1962.

Luk = Lu­ko evan­ge­li­ja (Bib­li­ja).

LV = K. Mülen­ba­cha Lat­vie­šu va­lo­das vardnica, Re­digejis, pa­pil­dinajis, tur­pinajis J. En­dzelins. I–IV tm. Riga 1923–1932. LV1 = J. En­dze­lins un E. Hau­zen­ber­ga. Pa­pil­dinaju­mi un la­bo­ju­mi K. Mülen­ba­cha Lat­vie­šu va­lo­das vardnicai. I–II tm. Riga 1934–1946. (Skaitmenys ro­do to­mus ir pus­la­pius.)

Lz = Laz/d/ūnai, Yvi­jos r., Gar­di­no sri­tis, Bal­ta­ru­si­ja.

Lzd = Lazdijai.

LzP = Laz­dy­nų Pe­lė­da [So­fi­ja Pši­bi­liaus­kie­nė (1867–1926) ir Ma­ri­ja Las­taus­kie­nė (1872–1957), jų raš­tai].

LzŽ = J. Pet­raus­kas, A. Vi­du­gi­ris. La­zū­nų tar­mės žo­dy­nas. Vil­nius 1985.

Lž = Laižu­va, Ma­žei­kių r.

 

m. = mas­cu­li­num, vy­riš­ko­ji gi­mi­nė.

M = M. Mie­ži­nis. Lie­tu­vis­zkai-lat­viš­kai-len­ki­szkai-ru­sis­zkas žo­dy­nas. Til­žė­je 1894. (Pus­la­pis prie san­trum­pos ro­do žo­dį, pa­im­tą ne iš abė­cė­li­nio liz­do; taip pat žy­mi­ma ir M. Mie­ži­nio Lie­tu­vis­zka gra­ma­ti­ka, Til­žė­je 1886.)

A. Mac = An­ta­nas Ma­cei­na (1908–1987), jo raš­tai.

J. Mač-Kėk = Jo­nas Ma­čys-Kėkš­tas (1867–1902), jo raš­tai.

Mair = Mai­ro­nis (Jo­nas Ma­čiu­lis) (1862–1932), jo raš­tai.

Mak = Ma­ka­bie­jų kny­gos (1, 2) (Bib­li­ja).

Mal = Ma­la­ki­jo pra­na­šys­tė (Bib­li­ja).

ma­lon. = ma­lo­ni­nę reikš­mę tu­rin­tis žo­dis.

J. Marc = Jo­nas Mar­cin­ke­vi­čius (1900–1953), jo raš­tai.

J. Mar­cin = Jus­ti­nas Mar­cin­ke­vi­čius (1930–2011), jo raš­tai.

S. Mast = St. Mas­taus­kis (1920–1978), jo raš­tai (zo­o­lo­gi­ja).

mat. = ma­te­ma­ti­kos ter­mi­nas.

J. Mat = Juo­zas Ma­tu­lis (1899–1993), jo raš­tai (che­mi­ja).

J. Ma­tul = Jo­nas Ma­tu­lio­nis (1906–1993), jo raš­tai (ma­te­ma­ti­ka).

Mc = K. Ma­cius (1875–1905), jo raš­tai ir pa­pil­dy­mai prie A. Juš­kos žo­dy­no.

Mdž = Me­džia­ga ge­le­žin­ke­lio no­men­kla­tū­ros žo­dy­nė­liui (ran­kraš­tis, iš­rink­tas apie 1933 m.).

med. = me­di­ci­nos ter­mi­nas.

MedŽ = V. Ast­raus­kas, S. Bi­zu­le­vi­čius, S. Pa­vi­lo­nis, A. Vai­ti­la­vi­čius, A. Vi­lei­šis. Me­di­ci­nos ter­mi­nų žo­dy­nas. Vil­nius 1980. (Skaitmenys ro­do pus­la­pius.)

menk. = men­ki­na­ma­sis, men­ki­na­mai.

E. Miež = Edu­ar­das Mie­že­lai­tis (1919–1997), jo raš­tai.

Mik = Mi­kė­jo pra­na­šys­tė (Bib­li­ja).

J. Mik = Jo­nas Mi­ke­lins­kas, jo raš­tai.

V. Myk-Put = Vin­cas My­ko­lai­tis-Pu­ti­nas (1893–1967), jo raš­tai.

min. = mi­ne­ra­lo­gi­jos ter­mi­nas.

A. Mišk = An­ta­nas Miš­ki­nis (1905–1983), jo raš­tai.

mit. = mi­to­lo­gi­jos ter­mi­nas ar sa­ki­nys.

Mit = Mit­tei­lun­gen der Li­tau­is­chen Lit­te­ra­ri­schen Ge­sel­lschaft. Bd. I–VI. Hei­del­berg
1883–1912. (Skaitmenys ro­do to­mus ir pus­la­pius.)

MKr = (S. Min­wid, J. Bor­zy­mow­ski) Mal­dos Kriks­cio­nis­zkos, Wi­so­kiam me­a­tuy ir  rei­ka­lams ben­driems pri­gu­lin­čios ... Kie­da­y­ni­se, Spau­de, Jo­chi­mas Jur­gis Rhe­tas, Me­a­tu Pona, 1653. (Skaitmenys ro­do pus­la­pius.) žr. KN.

Ml = Mie­lagėnai, Ig­na­li­nos r.

Mlk = Malka­va, Mstis­la­vo r., Mo­gi­lio­vo sri­tis, Bal­ta­ru­si­ja.

Mlt = Molėtai.

MLTE = Ma­žo­ji lie­tu­viš­ko­ji ta­ry­bi­nė en­cik­lo­pe­di­ja, I–III tm. Lie­tu­vos TSR Moks­lų aka­de­mi­ja. Vil­nius 1966–1971. (Skaitmenys ro­do to­mus ir pus­la­pius.)

mo­dal. = mo­da­li­nis žo­dis.

V. Mont = Vy­tau­tas Mont­vi­la (1902–1941), jo raš­tai.

Moz = Mo­zės kny­gos (1,2,3,4,5) (Bib­li­ja).

V. Mo­zūr = Vla­das Mo­zū­riū­nas (1922–1964), jo raš­tai.

MP = Po­stil­la Lietv­wis­zka Tatai est Ižgul­dimas prastas Ewange­liu ąnt kožnos Ne­de­lios ir Szwen­tes per wi­sus me­tus, ku­rios pagal bu­da sena Bažnicžioy Dieva est skaito­mos. Nu isz nau­ia su didžiu per­weiz­deg­hi­mu est ižduota ... Wil­ni­vy per Jo­ku­bą Mor­ku­ną ... Me­tuo­se Die­wa 1600. (MPIII = šios Po­sti­lės tre­čio­ji da­lis; skaitmenys ro­do la­pus.)

MPas = Mū­sų pa­sa­kos. Su­rin­ko „Žvaigž­du­tės“ skai­ty­to­jai. I–V kn. Kau­nas 1927–1932.

MPs = Pa­sa­kų rin­ki­nys. Ran­kraš­tis, K. Bū­gos gau­tas iš J. Mur­kos.

Mr = Mor­kaus evan­ge­li­ja (Bib­li­ja).

Mrj = Marijampolė.

Mrc = Mar­cinkonys, Va­rė­nos r.

Mrk = Merkinė, Va­rė­nos r.

Mrp = Ma­rijampo­lis, Vil­niaus r.

Mrs = Mi­roslavas, Aly­taus r.

ms. = mįs­lė, mįs­lės žo­dis.

Ms = Mosė­dis, Skuo­do r.

Msn = Musnin­kai, Šir­vin­tų r.

Mš = Pra­nas Ma­šio­tas (1863–1940), jo raš­tai ir ver­ti­mai.

Mšg = Maiš­ia­ga­la, Vil­niaus r.

Mšk = Meškuičiai, Šiau­lių r.

MšK = Mis­zkny­gos kur­ro­sa wis­sos Ewan­gçlios per czelą Metą is­zgul­di­tos jeib no­bažni Gas­pa­do­rei ... Is­zga­ni­mo Da­wa­dą įgautu. Ka­ralauc­zu­je ... Met­te 1800. (Nau­do­ja­mi ir ki­tų me­tų lei­di­mai.)

Mt = P. Ma­tu­lio­nis. Žo­ly­nas. Da­lis II. Lie­tu­vos au­ga­lų žo­dy­nas ir au­ga­lų tais­las. Vil­nius 1906. [Taip pat žy­mi­mi ir ki­ti Po­vi­lo Ma­tu­lio­nio (1860–1932) raš­tai.]

Mt = Ma­to evan­ge­li­ja (Bib­li­ja).

MT = Mar­ga­ri­ta The­o­lo­gi­ca, Col­lec­ta et consc­rip­ta a M. Ada­mo Fran­cis­ci, Ie­gern­dor­fen­se, Mo­nas­te­rij Heils­brun­nen­sis Ab­ba­te. Žem­cžuga The­o­lo­gis­chka Ku­ri Sa­wie­ie ap­tur, trum­pa pa­ro­di­ma, ir is­chgul­di­ma, Wi­riau­siuo­iu da­liu mox­lo Chriks­co­nis­chkoio ... O nu: Li­tu­wis­chkai jra per­gul­di­ta per Si­mo­na Wais­chno­ra war­nis­chki Ple­bo­na Ra­gai­nes. Is­chspaus­ta Ka­ra­liauc­ziu­ie Pru­su, per Jur­gi Os­ter­ber­ge­rą, ma­e­tuo­są Chris­taus 1600. (Skaitmenys ro­do la­pus.)

Mtl = Me­te­liai, Laz­di­jų r.

MTP = Apie po­pies­zis­chkaie Mis­sche. (Mar­ga­ri­tos Te­olo­gi­cos prie­das. Skaitmenys ro­do pus­la­pius.)

MTt = Mū­sų Tau­to­sa­ka. Hum. m. fak. Tau­to­sa­kos Ko­mi­si­jos lei­di­nys. I–X kn. Kau­nas 1930–1935. (Skaitmenys ro­do kny­gas ir pus­la­pius.)

MTŽ = Jo­nas Čei­čys. Me­lio­ra­ci­jos ter­mi­nų žo­dy­nas. Lie­tu­vos hid­ro­tech­ni­kos ir me­lio­ra­ci­jos ins­ti­tu­tas. Vil­nius 1960.

muz. = mu­zi­kos ter­mi­nas.

MuzŽ = A. Kru­tu­lys. Trum­pas mu­zi­kos žo­dy­nas. Vil­nius 1960. A. Kru­tu­lys. Mu­zi­kos ter­mi­nų žo­dy­nas. II pa­tai­sy­tas ir pa­pil­dy­tas lei­di­mas. Vil­nius 1975.

Mž = Maž­vy­das. Se­niau­sie­ji lie­tu­vių kal­bos pa­min­klai iki 1570 me­tams ... Kau­nas 1922. (Skaitmenys ro­do pus­la­pius.)

MŽ = Lit­tau­isch-deut­sches und Deutsch-lit­tau­is­ches Wörter-Buch, wo­rinn das vom Pfar­rer Ru­hig zu Wal­ter­keh­men ehe­mals he­raus­ge­ge­be­ne zwar zum Grun­de ge­legt, aber mit sehr vie­len Wörtern Re­dens-Ar­ten und Sprüch­wör­tern zur Hälfte ver­meh­ret und ver­bes­sert wor­den von Chris­tian Got­tlieb Mielc­ke ... Königs­berg 1800. (MŽ = Lit­tau­is­chdeut­sches Wörter-Buch. MŽ su pus­la­pio nu­ro­dy­mu = Deutsch-lit­tau­is­ches Wörter-Buch; su I da­lies ir pus­la­pio nuo­ro­da – kai žo­dis pa­im­tas ne iš abė­cėli­nės ei­lės.)

1 = An­fangs-Gründe ei­ner Lit­tau­is­chen Sprach-Leh­re, wo­rinn zwar die von dem jün­gern Ru­hig ehe­mals he­raus­ge­ge­be­ne Gram­ma­tik zum Grun­de ge­legt, aber mit star­ken Zu­sätzen und neu­en Au­sar­bei­tun­gen ver­bes­sert und ver­mehrt wor­den von Chris­tian Got­ttlieb Mielc­ke ... Königs­berg 1800. (Skaitmenys ro­do pus­la­pius.)

2 = Ch. G. Mielc­ke, jo ran­kraš­ti­nis žo­dy­nas. (Skaitmenys ro­do pus­la­pius.)

Mžk = Ma­žeikiai.

Mžš = Miežiš­kiai, Pa­ne­vė­žio r.

 

n. = neut­rum, be­var­dė gi­mi­nė.

N = Wörter­buch der Lit­tau­is­chen Spra­che von G. H. F. Nes­sel­mann. Königs­berg 1851. N su dai­nos nu­me­riu = Li­tau­is­che Volks­lie­der ge­sam­melt, kri­tisch be­ar­bei­tet und met­risch über­setzt von G. H. F. Nes­sel­mann. Ber­lin 1853.

Na = Nau­mo pra­na­šys­tė (Bib­li­ja).

Nč = No­čia, Va­ra­na­vo r., Gar­di­no sri­tis, Bal­ta­ru­si­ja.

Nd = Nida, Ne­rin­gos mies­tas.

Ndz = Nedingė (Ne­dzingė), Va­rė­nos r.

NdŽ = Lie­tu­vių ra­šo­mo­sios kal­bos žo­dy­nas. Lie­tu­viš­kai-vo­kiš­ka da­lis. I–V tm. Su­da­rė M. Nie­der­mann'as, A. Senn'as, F. Bren­der'is ir A. Sa­lys, Hei­del­berg 1932–1968.

Ne = Ne­emi­jo kny­ga (Bib­li­ja; ka­ta­li­kų teks­tuo­se = 2 Ezd).

ne­ces. = par­ti­ci­pium ne­ces­si­vum, rei­kia­my­bės da­ly­vis.

ne­ol. = ne­olo­giz­mas.

S. Nėr = Sa­lo­mė­ja Nė­ris (1904–1945), jos raš­tai.

Niem = Li­tau­is­che Volks­lie­der aus dem hand­schrif­tli­chen Nach­lass Prof. J. J. Mik­ko­las. Über­setzt und he­raus­ge­ge­ben von Ei­no Nie­mi­nen. Hel­sin­ki 1949. (Skaitmenys ro­do dai­nos nu­me­rius.)

nj. = ben­dri­nės kal­bos pa­grin­du nau­jai at­si­ra­dęs žo­dis tar­mė­se.

Nj = Naujamies­tis, Pa­ne­vė­žio r.

nlt. = ne­lie­tu­viš­kos kil­mės žo­dis ar reikš­mė.

Nm = Ku­dir­kos Naumies­tis, Ša­kių r.

Nmč = Ne­menčinė, Vil­niaus r.

Nmj = Ne­majūnai, Prie­nų r.

Nmk = Nemakščiai, Ra­sei­nių r.

Nmn = Ne­munaitis, Aly­taus r.

NmŽ = Že­maičių Naumies­tis, Ši­lu­tės r.

nom. = no­mi­na­ti­vus, var­di­nin­kas.

Ns = Nu­sidawi­mai apie Ewangelijos Pra­si­plati­ni­mą tarp Žydu ir Pa­gonu. (Pir­ma­sis lie­tu­vių laik­raš­tis, ėjęs su per­trau­ko­mis 1832–1915 m. Prū­suo­se. Skaitmenys ro­do me­tus ir nu­me­rius.)

NS = Lie­tu­vių dai­nos ir gies­mės šiaur-ry­ti­nė­je Lie­tu­vo­je Dr. A. R. Nie­mi ir kun. A. Sa­ba­liaus­ko su­rink­tos. An­na­les Aca­de­miae scien­tia­rum Fen­ni­cae. Ser. B. Tom. VI (1911). (Skaitmenys ro­do dai­nos nu­me­rius.)

Nt = Notėnai, Skuo­do r.

NT (su teks­to nu­ro­dy­mais) = Nau­jas Te­sta­men­tas. Til­žė­je 1823.

NT1 (su teks­to nu­ro­dy­mais) = Nau­jas Te­sta­men­tas. Ber­ly­ne 1866.

num. = nu­me­ra­le, skait­var­dis.

num. card. = nu­me­ra­le car­di­na­le, kie­ki­nis skait­var­dis.

num. col. = nu­me­ra­le col­lec­ti­vum, kuo­pi­nis skait­var­dis.

num. ord. = nu­me­ra­le or­di­na­le, ke­lin­ti­nis skait­var­dis.

num. pl. = nu­me­ra­le plu­ra­le, dau­gi­nis skait­var­dis.

Nv = Ne­varėnai, Tel­šių r.

Nz = Su­rin­ki­mas da­se­ki­mu par Mo­kin­tus Žmo­nias, se­no­wias amžio­se tik­ray da­ri­tu apey by­tes ... par ku­ni­go Cyp­rio­no Ju­za­po Nie­za­bi­taw­ski Ka­nau­nin­ko Mins­ko­jo, Pra­bas­zcziu We­lo­nos par­gul­di­tas. Wil­niu­je 1823. [Taip žy­mi­mi ir ki­ti K. J. Ne­za­bi­taus­kio (1774–1837) bei K. R. Ne­za­bi­taus­kio (1800–1876) raš­tai.]

NŽ = Ne­ži­no­mo au­to­riaus ran­kraš­ti­nis ru­siš­kas-lie­tu­viš­kas žo­dy­nas, iš­rink­tas apie 1933 m.

NžR = Ne­ži­no­mas ran­kraš­tis iš K. Bū­gos  pa­li­ki­mo, iš­rink­tas apie 1933 m.

 

O = K. Alek­na­vi­čius (Olech­no­wic­zius) (1803–1874), jo raš­tai.

Ob = Obeliai, Ro­kiš­kio r.

OG = Jan Ot­rębs­ki. Wschod­nio­li­tew­skie nar­zec­ze twe­rec­kie. Częsc I. Gra­ma­ty­ka. Kraków 1934. (Skaitmenys ro­do pus­la­pius.)

OGL = Jan Ot­rębs­ki. Gra­ma­ty­ka ję­zy­ka li­tew­skie­go, I, II, III. Wars­za­wa 1958, 1965, 1956. (Skaitmenys ro­do to­mus ir pus­la­pius.)

On = Onu­škis, Ro­kiš­kio r.

Onš = Onu­škis, Tra­kų r.

OP = Jan Ot­rębs­ki. Przyc­zyn­ki słowiańsko-li­tew­skie. I. Wil­no 1930. (Skaitmenys ro­do pus­la­pius.)

orig. = ori­gi­na­le.

OsG = Neue Lit­tau­is­che Gram­ma­tik ans Licht ges­tellt von Got­tfried Os­ter­me­y­er, der Trem­pens­chen Ge­mei­ne Pa­sto­re Se­nio­re ... Königs­berg 1791. (Skaitmenys ro­do pus­la­pius.)

Oz = Pra­na­šas Ozė­jas (Bib­li­ja).

OZ = Jan Ot­rębs­ki. Wschod­nio­li­tew­skie nar­ze­cze twe­rec­kie. Częsz III. Za­požyc­ze­nia sło­wiańskie. W Kra­ko­wie 1932. (Skaitmenys ro­do pus­la­pius.)

 

P = Jur­gis Pa­brė­ža (1771–1849), jo raš­tai.

Paį = Pa­įstrys, Pa­ne­vė­žio r.

Pam = Pa­moks­li­nin­kas (Ec­cle­sias­tes) (Bib­li­ja; Liu­te­rio teks­tuo­se va­di­na­mas Mo­ky­to­jis Sa­lo­mo­nas).

Par = Pa­ra­li­po­me­non (1, 2) (Bib­li­ja; ki­tas Kro­ni­kų kny­gų pa­va­di­ni­mas).

part. = par­ti­ci­pium, da­ly­vis, pus­da­ly­vis, pa­da­ly­vis.

pat. = pa­tar­lė.

Pat = Pa­tar­lių kny­ga (Bib­li­ja; Liu­te­rio teks­tuo­se va­di­na­ma Pa­moks­lo žo­džiais Sa­lo­mo­no).

J. Paukš = Juo­zas Paukš­te­lis (1899–1981), jo raš­tai.

Paž = Pažais­lis, Kau­no r.

Pb = Paberžė, Vil­niaus r.

Pbr = Pabir­žė, Bir­žų r.

Pbs = Pabais­kas, Uk­mer­gės r.

Pc = Po­ciūnėliai, Rad­vi­liš­kio r.

Pč =Šat­ri­jos Ra­ga­na (Ma­ri­ja Peč­kaus­kai­tė) (1877–1930), jos raš­tai.

Pd = Pa­du­bysys (Ba­zi­lionai), Šiau­lių r.

pers. = per­so­na­le, as­me­ni­nis.

Pg = Pa­gi­riai, Kė­dai­nių r.

PG = Pagerin­tos Giesm­ju Kny­gos ... iš Nau­jo perweiz­de­tos per F. Kurs­za­tį, Königs­berg 1888. (Taip pat žy­mi­mas ir 1922 m. lei­di­mas.)

Pgg = Pagėgiai, Ši­lu­tės r.

Pgr = Pagra­man­tis, Tau­ra­gės r.

PgrT = P. Jo­ni­kas. Pa­gra­man­čio tar­mė. Kau­nas 1939. (Skaitmenys žy­mi pus­la­pius.)

V. Piet = Vin­cas Pie­ta­ris (1850–1902), jo raš­tai.

Pin = Pi­niava, Pa­ne­vė­žio r.

Pj = Pajūris, Ši­la­lės r.

Pjv = Pa­je­vonys, Vil­ka­viš­kio r.

PK = Pols­ki z Li­tew­skim Ka­te­chism Al­bo Krot­kie w ied­no mie­ys­ce zebranie, wiary y po­win­nošči Krzeščiańskiey ... Nakładem Je­go Mšči Pana Malchera Piet­kie­wicža, Pi­sarza ziems­kie­go Wi­leńskie­go. W Wil­nie, Dru­ko­wał Stanis­law Wier­ze­ys­ki, Ro­ku 1598. (Skaitmenys ro­do pus­la­pius.)

Pkl = Pike­liai, Ma­žei­kių r.

Pkn = Pakuonis, Prie­nų r.

Pkp = Pa­kapė, Šiau­lių r.

Pkr = Pakruojis.

pl. = plu­ra­lis, dau­gis­kai­ta; tik dau­gis­kai­ta var­to­ja­mas, dau­gis­kai­ti­nis.

Pl = Palėvė­nė, Ku­piš­kio r.

plg. = pa­ly­gink.

Plik = Pli­kiai, Klai­pė­dos r.

Plk = Plokščiai, Ša­kių r.

Plm = Palome­nė, Kai­šia­do­rių r.

Pln = Plungė.

Plng = Pa­langa.

Pls = Pe­lesa, Va­ra­na­vo r., Gar­di­no sri­tis, Bal­ta­ru­si­ja.

Plš = Palūšė, Ig­na­li­nos r.

Plšk = Plaš­kiai, Ši­lu­tės r.

Plt = Plate­liai, Plun­gės r.

Plut = Plutiš­kės, Ma­ri­jam­po­lės r.

Plv = Pilviš­kiai, Vil­ka­viš­kio r.

Plvn = Pa­lė­venėlė, Ku­piš­kio r.

Pmp = Pampė­nai (Pumpė­nai, Pompė­nai), Pa­sva­lio r.

Pn = Pa­ne­vėžys.

Pnd = Pan­dėlys, Ro­kiš­kio r.

Pnm = Pa­ne­munėlis, Ro­kiš­kio r.

PnmA = Aukštoji Pa­nemunė, Kau­no r.

PnmR = Pa­nemunis, Ro­kiš­kio r.

PnmŽ = Žemoji Pa­nemunė, Ša­kių r.

Pns = Punskas, Su­val­kų vai­va­di­ja, Len­ki­ja.

po­ez. = po­ezi­jo­je te­var­to­ja­mas žo­dis.

po­lit. = po­li­ti­kos ter­mi­nas.

PolŽ = Ru­sų-lie­tu­vių kal­bų po­li­tech­ni­nis žo­dy­nas. Re­dak­ci­nė ko­le­gi­ja: A. No­vod­vors­kis, L. Kum­pi­kas, J. Mi­kuc­kas, J. Sta­nai­tis, S. Va­saus­kas, J. Vid­man­tas. Vil­nius 1959. (Skaitmenys ro­do pus­la­pius.)

PolŽ1 = Ru­sų-lie­tu­vių kal­bų po­li­tech­ni­kos žo­dy­nas. Su­da­rė G. Dau­gė­la. Vil­nius 1984. (Skaitmenys ro­do pus­la­pius.)

pos. = pos­ses­si­vum, sa­vy­bi­nis.

D. Pošk = Dio­ni­zas Poš­ka (apie 1757–1830). Len­kiš­kai-lie­tu­viš­kas žo­dy­nas (Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­to ran­kraš­ty­nas. In. R-888,889) ir ki­ti jo raš­tai.

Pp = Papilė, Ak­me­nės r.

PP = Pa­sa­kos apie paukš­čius. Že­mai­tis­che Tier­fa­beln. Text, Wörter­ver­zeich­nis und Über­set­zung he­raus­ge­ge­ben von Hu­go Scheu ... und Ale­xan­der Kurs­chat ... Hei­del­berg 1913. (Skaitmenys ro­do pus­la­pius.)

Ppl = Pa­pilys, Bir­žų r.

ppr. = pa­pras­tai.

PPr = Pa­tar­lės ir prie­žo­džiai. Vil­nius 1958. (Skaitmenys ro­do pus­la­pius.)

Ppr = Pa­parčiai, Kai­šia­do­rių r.

pr. = prū­sų.

pra­ef. = pra­efi­xum, prieš­dė­lis.

pra­ep. = pra­epo­si­tio, prie­links­nis.

pra­es. = pra­esens, esa­ma­sis lai­kas.

pra­et. = pra­ete­ri­tum, bū­ta­sis lai­kas.

pranc. = pran­cū­zų.

PrD = Matthäus Präto­rius De­li­ciae Prus­si­cae oder Preus­sis­che Schaubühne. Im wörtli­chen Aus­zu­ge aus dem Ma­nusc­ript he­raus­ge­ge­ben von Dr. Wi­liam Pier­son ... Ber­lin ... 1871. (Skaitmenys ro­do pus­la­pius.)

prek. = pre­ky­bos ter­mi­nas.

priet. = prie­ta­ras.

prk. = per­kel­ti­ne reikš­me.

Prk = Prieku­lė, Klai­pė­dos r.

Prl = Per­loja, Va­rė­nos r.

PrL = Ry­tų Prū­si­ja, kai ne­ži­no­ma smul­kiau vie­ta.

PrLXVII = Ry­tų Prū­si­jos XVII am­žiaus ran­kraš­tis, ne­ži­no­mo au­to­riaus 40 la­pų. (Skaitmenys ro­do la­pus.)

Prn = Prienai.

Prng = Pa­ringys, Ig­na­li­nos r.

Prnv = Perna­ra­va, Kė­dai­nių r.

pron. = pro­no­men, įvar­dis.

Pron = Oto­nas Praniauskis (apie 1817–1879), jo raš­tai (Is­zgul­di­mas Ewan­ge­li­ju Szwen­tu ant wi­su ne­del­die­nu … Wil­niu­je … 1855 ir kt.).

pron. def. = pro­no­men de­fi­ni­tium, pa­žy­mi­ma­sis įvar­dis.

pron. de­mons. = pro­no­men de­mon­srtra­ti­vum, pa­ro­do­ma­sis įvar­dis.

pron. in­def. = pro­no­men in­de­fi­ni­tum, ne­žy­mi­ma­sis įvar­dis.

pron. in­ter. = pro­no­men in­ter­ro­ga­ti­vum, klau­sia­ma­sis įvar­dis.

pron. pers. = pro­no­men per­so­na­le, as­me­ni­nis įvar­dis.

pron. pos. = pro­no­men pros­se­si­vum, sa­vy­bi­nis įvar­dis.

pron. rel. = pro­no­men re­la­ti­vum, san­ty­ki­nis įvar­dis.

prs. = per­so­na, as­muo.

prš = buv. Ry­tų Prū­si­jos ir Klai­pė­dos kraš­to ma­žiau ži­no­mų raš­tų, kur ne­nu­ro­do­mas smul­kiau šal­ti­nis, ar nau­jes­nių laik­raš­čių žo­dis.

pršn. = prie­šin­ga reikš­mė, prie­šy­bė.

prt. = par­ti­cu­la, da­le­ly­tė.

prž. = prie­žo­dis.

ps. = pa­sa­ka, pa­sa­kos žo­dis.

Ps = Pa­svalys.

Ps = Psal­mių kny­ga (Bib­li­ja).

psich. = psicho­lo­gi­jos ter­mi­nas.

psn. = pa­se­nęs ne­be­var­to­ja­mas žo­dis, po­sa­kis, pa­se­nu­si reikš­mė.

Psn = Pusnė, Mo­lė­tų r.

Pst = Pasto­vys, Vi­tebs­ko sri­tis, Bal­ta­ru­si­ja.

Pš = Pa­švi­tinys, Pa­kruo­jo r.

Pšl = Puša­lo­tas, Pa­sva­lio r.

Pšš = Pa­šušvys, Rad­vi­liš­kio r.

Pt = Gab­rie­lė Pet­ke­vi­čai­tė-Bi­tė (1861–1943), jos raš­tai.

Ptr = Pet­ro laiš­kai (1, 2) (Bib­li­ja).

Pun = Pu­nia, Aly­taus r.

Pv = Pi­va­šiūnai, Aly­taus r.

PvE = Po­vi­lo laiš­kas efe­zie­čiams (Bib­li­ja).

PvG = Po­vi­lo laiš­kas ga­la­tams (Bib­li­ja).

PvK = Po­vi­lo laiš­kai ko­rin­tie­čiams (Bib­li­ja).

PvKol = Po­vi­lo laiš­kas ko­losie­čiams (1, 2) (Bib­li­ja).

Pvn = Pavan­de­nė, Tel­šių r.

PvP = Po­vi­lo laiš­kas pi­ly­pie­čiams (Bib­li­ja).

PvPil = Po­vi­lo laiš­kas Pi­le­mo­nui (Bib­li­ja).

PvR = Po­vi­lo laiš­kas ro­mė­nams (Bib­li­ja).

PvT = Po­vi­lo laiš­kai te­sa­lo­ni­kie­čiams (1, 2) (Bib­li­ja).

PvTit = Po­vi­lo laiš­kas Ti­tui (Bib­li­ja).

PvTm = Po­vi­lo laiš­kai Ti­mo­tie­jui (1, 2) (Bib­li­ja).

pvz. = pa­vyz­džiui.

PvŽ = Po­vi­lo laiš­kas žy­dams (Bib­li­ja).

PŽ = Jur­gis Pe­sys. Słow­nic­zek Pols­ko-Li­tew­ski i Li­tew­sko-Pols­ki | Len­kiš­kai-Lie­tu­viš­kas ir Lie­tu­viš­kai-Len­kiš­kas Žo­dy­nė­lis. Wars­za­wa 1907.

Pžrl = Pa­e­žerėliai, Ša­kių r.

Q = Buv. Ka­ra­liau­čiaus ar­chy­vo ran­kraš­ti­nis (va­di­na­mas A. Krau­zės) vo­kiš­kai lie­tu­viš­kas XVII amž. žo­dy­nas, Msc. 83. Au­to­rius ne­ži­no­mas. (Skaitmenys ro­do pus­la­pius.)

Q1 = Buv. Ka­ra­liau­čiaus ar­chy­vo ran­kraš­ti­nis žo­dy­nas, Msc. 844. (Skaitmenys ro­do pus­la­pius.)

Qu = J. J. Qu­and – Jon. Be­hrendt. Isz nau­jo perweiz­de­tos ir pagerin­tos Gies­mik Kny­gos… Ka­ra­lauc­zu­je … 1752. (Skaitmenys ro­do pus­la­pius.)

 

r. = aukš­tai­čių ry­tie­čių (žo­dy­no teks­te).

R = Lit­tau­isch-Deut­sches und Deutsch-Lit­tau­i­s­ches Le­xi­con, Wo­rin­nen ein hinlängli­cher Vor­rath an Wörtern und Re­den­sar­ten, wel­che so­wol in der H. Schrift, als in al­ler­ley Handlun­gen und Ver­kehr der mens­chli­chen Ge­sel­lschaf­ten vor­kom­men, be­find­lich ist: Nebst ei­ner his­to­ris­chen Be­trach­tung der Lit­tauis­chen Spra­che; Wie auch ei­ner gründli­chen und er­wei­ter­ten Gram­ma­tick, mit möglich­ster Sorg­falt, vieljähri­gem Fleiss, und Be­yhülfe der er­fah­rens­ten Ken­ner die­ser Spra­che ge­sam­melt von Phi­lipp Ru­hig … Königs­berg … 1747. R = Lit­tau­isch-Deut­sches Le­xi­con (su I da­lies ir pus­la­pio nuo­ro­da, kai žo­dis pa­im­tas ne iš abė­cė­li­nės ei­lės). R su pus­la­pio nu­ro­dy­mu = Deutsch-Lit­tau­is­ches Le­xi­con, R1 = Be-rach­tung der Lit­tau­is­chen Spra­che. R2 = An­fangsgründe ei­ner Lit­tau­is­chen Gram­ma­tick.

RA = Ai­so­pas ar­ba Pasa­kos isz Gry­konk kałbos per­gul­di­tos per D. L. J. Rhe­sa. Su Pridėji­mu ke­liu nauju Pasaku. Ka­ralauc­zu­je 1824. (Skaitmenys ro­do pus­la­pius.)

B. Radz = Bro­nius Ra­dze­vi­čius (1940– 1980), jo raš­tai.

Raud = Raudonė, Jur­bar­ko r.

RB = (su teks­to nu­ro­dy­mais) = L. J. Rhe­sa. Bib­lia, Tai es­ti: Wis­sas Szwen­tas Rasztas Seno ir Nau­jo Te­sta­men­to, Lie­tu­vis­zkay perstat­ty­tas, isz nau­jo perweiz­dė­tas Ir ket­wir­tą Kar­tą iszspaus­tas. Tilžeje 1824.

rd. = rau­da, rau­dos žo­dis.

Rd = Radviliš­kis.

Rd = Rau­dos (bib­li­ja; Liu­te­rio teks­tuo­se va­di­na­mos Je­re­mi­jo rau­do­ji­mo gies­mė­mis).

RD = Liu­do Rė­zos dai­nos. Pir­mo­jo lie­tu­viš­ko dai­ny­no III lei­di­mas. M. Bir­žiš­kos spau­dai pa­reng­ta. I ir II da­lis. Kau­nas 1935, 1937. (Skaitmenys ro­do dai­nos nu­me­rius.)

Rdd = Raudondva­ris, Kau­no r.

Rdm = Ru­da­mina, Laz­di­jų r.

Rdn = Raudėnai, Šiau­lių r.

RdN = Ne­munėlio Radviliš­kis, Bir­žų r.

Rdš = Rūdiš­kės, Tra­kų r.

Rdž = C. Radžunas, Nau­din­gos Bic­ziu knygeles wi­siems Lie­tu­wi­nin­kams pa­gal naujausus Isz­mis­li­ji­mus su­sta­ty­tos ir ant Gero su­ras­zy­tos nuo S. Radžuno, Mo­kį­to­jaus Tusseinuos'. Me­mel 1882. (Taip pat žy­mi­mi ir ki­ti jo raš­tai.)

refl. = re­fle­xi­vum, san­grą­ži­nis.

refr. = ref­re­nas, dai­no­se dėl skam­bu­mo var­to­ja­mas žo­dis ar žo­džių jun­gi­nys.

rel. = re­la­ti­vum, san­ty­ki­nis.

ret. = re­tai var­to­ja­mas, re­tas žo­dis ar re­ta for­ma.

Rg = Ra­gainė (da­bar Ne­ma­nas, Ka­li­ning­ra­do sri­tis, Rusija.)

Rgv = Ra­guva, Pa­ne­vė­žio r.

Rgvl = Ra­guvėlė, Anykš­čių r.

Rk = Rokiš­kis.

Rm = Ramyga­la, Pa­ne­vė­žio r.

Rmč = Ramučiai, Ši­lu­tės r.

Rmš = Rumšiš­kės, Kai­šia­do­rių r.

Rnv = Renavas, Ma­žei­kių r.

Rod = Rodū­nia, Va­ra­na­vo r., Gar­di­no sri­tis, Bal­ta­ru­si­ja.

Rp = Jo­nas isz Swisłoc­zes kro­mi­ni­kas węd­ra­wois Lie­tu­vis­zku liežuwiu is­zgul­di­tas kas­ztu yr sto­ro­ny par Jo­za­pa Ru­pe­y­ka ka­nau­nin­ka Płoc­ka, kle­bo­na Sza­du­wos, žen­kli­ni­ka s. Onos. Wil­niu­je … 1823. (Tuo pa­čiu žen­klu žy­mi­mi ir 1860, 1863 me­tų lei­di­mai.)

Rs = Raseiniai.

Rsn = Rusnė, Ši­lu­tės r.

rš = raš­tų žo­dis ar sa­ki­nys.

Rš = Rimšė, Ig­na­li­nos r.

Rt = Rietavas, Plun­gės r.

Rtn = Ratny­čia, Va­rė­nos r.

Rtr = Lie­tu­viš­kai-lat­viš­kas žo­dy­nas. Su­da­rė J. Ry­te­ris. Ry­ga 1929.

RtŽ = ran­kraš­ti­nis ry­tie­tiš­kas žo­dy­nė­lis, esan­tis Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­to ran­kraš­ty­ne.

Rud = Rud­nia, Va­rė­nos r.

Rūd = Rūdnin­kai, Šal­či­nin­kų r.

rus. = ru­sų.

Rut = Ru­tos kny­ga (Bib­li­ja).

A. Rūt = Alė Rū­ta (Ele­na Na­kai­tė-Ar­ba­čiaus­kie­nė, 1915–2011), jos raš­tai.

Rz = Ro­zalimas, Pa­kruo­jo r.

RŽ = Lie­tu­vių kal­bos ra­šy­bos žo­dy­nas. Kau­nas 1948.

 

s. = se­no­vės.

S = Lie­tu­vių liau­dies sak­mės. I. Kau­nas 1940. (Skaitmenys ro­do to­mą ir pus­la­pius.)

Sab = Adol­fas Sa­ba­liaus­kas (1873–1950), jo raš­tai ir ver­ti­mai.

K. Saj = Ka­zys Sa­ja, jo raš­tai.

A. Sal = An­ta­nas Sa­lys (1902–1972), jo raš­tai.

Sam = Sa­mu­e­lio kny­gos (1, 2) (Bib­li­ja, ka­ta­li­kų teks­tuo­se dar va­di­na­mos 1, 2 Ka­ra­lių kny­go­mis).

J. Sav = Jur­gis Sa­vic­kis (1890–1952), jo raš­tai.

Sb = Subačius, Ku­piš­kio r.

SC = (K. Sa­pū­nas) Com­pen­dium Gra­ma­ti­cea Li­th­va­ni­cea The­op­hi­li Szult­zen Past. Cat­te­nov. Re­gio­mon­ti Ty­pis Fri­de­ri­ci Reüsne­ri Ser. El. Br. Ty­pogr. Ao. 1673. (Skaitmenys ro­do pus­la­pius.)

Sch = Li­tau­is­ches Le­se­buch und Glos­sar von Au­gust Schlei­cher. Prag 1857. (Skaitmenys ro­do pus­la­pius.)

SchG = Li­tau­is­che Gram­ma­tik von Au­gust Schlei­cher. Prag 1856. (Skaitmenys ro­do pus­la­pius.)

SchL = Sit­zungs­be­rich­te der kai­ser­li­chen Aka­de­mie der Wis­sens­chaf­ten. Phi­lo­sop­hisch-his­to­ris­che Clas­se. XI Band, I Heft, 1853. Li­tu­a­ni­ca von Prof. A. Schlei­cher (79–159 psl.). (Skaitmenys ro­do pus­la­pius.)

scom. = sub­stan­ti­vum com­mu­ne, ben­dro­sios gi­mi­nės daik­ta­var­dis.

Sd = Seda, Ma­žei­kių r.

SD = Dic­tio­na­rium trium ling­va­rum, In usum Stu­dio­sae Iu­ven­tus, Av­cto­re … Cons­tan­ti­no Szyr­wid … Qvin­ta edi­tio … Vil­nae … M. DCC.XIII. SD1 = to pa­ties žo­dy­no pir­ma­sis lei­di­mas (apie 1960). SD3 = to pa­ties žo­dy­no tre­čia­sis lei­di­mas (1642). (Skaitmenys ro­do pus­la­pius.)

Sdb = Si­dabravas, Rad­vi­liš­kio r.

Sdk = Su­deikiai, Ute­nos r.

Sdr = Sudargas, Ša­kių r.

SE = (S. Min­wid, J. Bor­zy­mow­ski) Sum­ma Aba Trum­pas is­zgul­di­mas Ewa­nie­liv … Kie­da­y­ni­se … 1653. (Skaitmenys ro­do pus­la­pius.) žr. KN.

Sem = Se­meliškės, Tra­kų r.

Ser = B. Se­reis­kis. Lie­tu­viš­kai-ru­siš­kas žo­dy­nas. Kau­nas 1933.

sf. = sub­stan­ti­vum fe­mi­ninum, mo­te­riš­ko­sios gi­mi­nės daik­ta­var­dis.

Sg = Saugos, Ši­lu­tės r.

SGI = Gies­mes ti­kieim­vy kat­ho­lic­kam pri­dia­ran­cias … Auc­to­re Sa­lo­mo­ne Mo­zer­ka Sla­wo­-
c­zyns­ki … Vil­nae, Ty­pis Aca­de­mi­cis So­cie­ta­tis Iesv, An­no Dni 1646. (Skaitmenys ro­do pus­la­pius.) To­liau žr. SGII.

SGII = An­tra da­lis gies­miv kvr de­da­se gies­mes aba Psal­may Do­wi­da s. (1–67 psl.). Tre­cia da­lis gies­miv tvlv (68–112 psl.). (Skaitmenys ro­do pus­la­pius.) SG = to pa­ties gies­my­no prie­das prie ga­lo žy­mi­mas be pus­la­pių (12 psl.).

Sim = Si­mu­čio pa­tar­lių rin­ki­nys (iš vi­sur). Jis pats ki­li­mo esąs nuo Karte­nos (Fe­lik­so Sra­gio šal­ti­nis).

I. Si­mon = Ie­va Si­mo­nai­ty­tė (1897–1978), jos raš­tai.

sing. = sin­gu­la­ris, vie­nas­kai­ta; tik vie­nas­kai­ta var­to­ja­mas.

Sir = Jė­zaus Si­ra­cho kny­ga (Liu­te­rio Bib­li­ja), žr. Ek­li.

Sk = Skaist­girys, Jo­niš­kio r.

P. Skar = Pra­nas Skar­džius (1899–1975), jo raš­tai.

Skd = Skuodas.

Skdt = Skudutiš­kis, Mo­lė­tų r.

Skdv = Skaudvilė, Tau­ra­gės r.

Skm = Skiemonys (Skemonys), Anykš­čių r.

Skp = Skapiš­kis, Ku­piš­kio r.

Skr = Skirsne­mu­nė, Jur­bar­ko r.

Skrb = Skrebotiš­kis, Pa­sva­lio r.

Skrd = Skriaudžiai, Prie­nų r.

SkrT = Skruo­dys, K. J. Tau­to­sa­ka. Vil­nius 1925.

Skv (su Bib­li­jos teks­to nu­ro­dy­mais) = Šven­ta­sis raš­tas Se­no­jo ir nau­jo­jo įsta­ty­mo ar­ba te­sta­men­to su Vul­ga­tos teks­tu. Ver­tė ir ko­men­to­rių pri­dė­jo kun. Juo­za­pas Skvi­rec­kas… I–V to­mai – 1913–1937 m. VI to­mas – 1911 m.

SkŽ = Ru­sų-lie­tu­vių-an­glų kal­bų skai­čia­vi­mo tech­ni­kos ter­mi­nų žo­dy­nas. (Su­da­rė V. Kai­rys, A. Ka­mins­kas, Z. Ku­dir­ka, R. Kun­dro­tie­nė, M. Lip­ši­cas, A. Ma­čer­nius, J. Nor­kus, J. Riau­bū­nas, J. Sta­nai­tis, B. Stul­pi­nas, A. Šlia­vas). Vil­nius 1971. (Skaitmenys ro­do pus­la­pius.)

sl. = sla­vų (kai ne­aiš­ku, iš ku­rios sla­vų kal­bos).

Sl = Salos, Ro­kiš­kio r.

Slav = Sla­via. Ča­so­pis pro slo­vans­kou fi­lo­lo­gii. Pra­dė­jo ei­ti 1922 m. Pra­ho­je. (Skaitmenys ro­do to­mus ir pus­la­pius.)

P. Sla­vėn = Pau­lius Sla­vė­nas (1901–1991), jo raš­tai (ast­ro­no­mi­ja).

Slč = Saločiai, Pa­sva­lio r.

Sld = Saldutiš­kis, Ute­nos r.

Slk = Sala­kas, Za­ra­sų r.

Slm = Salamies­tis, Ku­piš­kio r.

Sln = Ma­tas Slan­čiaus­kas (1850–1924), tau­to­sa­kos rin­kė­jas (iš Žagarės–Joniškio apy­lin­kių).

Slnt = Sa­lan­tai, Kre­tin­gos r.

Slv = Slavikai, Ša­kių r.

sm. = sub­stan­ti­vum mas­cu­li­num, vy­riš­ko­sios gi­mi­nės daik­ta­var­dis.

A. Sm = An­ta­nas Sme­to­na (1874–1944), jo raš­tai.

Smal = Smalvos, Za­ra­sų r.

Sml = Smilgiai, Pa­ne­vė­žio r.

Smln = Sma­li­ninkai, Jur­bar­ko r.

Smn = Simnas, Aly­taus r.

smob. = sub­stan­ti­vum mo­bi­le, vy­riš­ko­sios ir mo­te­riš­ko­sios gi­mi­nės daik­ta­var­dis.

Sn = Sei­nai, Su­val­kų vai­va­di­ja, Len­ki­ja.

P. Snar = Po­vi­las Snars­kis (1889–1969), jo raš­tai (bo­ta­ni­ka).

Snt = Sin­tau­tai, Ša­kių r.

Sof = So­fa­ni­jo pra­na­šys­tė (Bib­li­ja).

sov. = sovietines realijas atspindintis žodis, žodžio reikšmė, reikšmės atspalvis, iliustracinis pavyzdys.

sp = spau­dos žo­dis ar sa­ki­nys.

SP = Šyr­wids Punk­tay sa­ki­mu (Pun­kty ka­zań). Teil I: 1629. Teil II: 1644 li­tau­isch und pol­nisch mit kur­zer gram­ma­tis­cher Ein­lei­tung he­raus­ge­ge­ben von. Dr. Franz Specht. Göttin­gen 1929. (Skaitmenys ro­do da­lis ir pus­la­pius.)

SP1 = Punk­tay sa­ki­mu nu ad­wen­ta iki ga­wie­nes, par Ku­ni­ga Kas­tąn­ti­na Szyr­wi­da se­no­wie is­zduo­ti, o da­bar dar­bu ir łobiu Ku­ni­ga Le­o­na Mont­wi­da, The­o­lo­gios Ma­gist­ra, Se­dos kle­bo­na is­znau­je is­zspaus­ti. Wil­nui. Spaus­tu­wej' Jo­za­pa Za­wadz­ki. 1845. (Skaitmenys ro­do pus­la­pius.)

spec. = spe­cia­lus.

sport. = spor­to ter­mi­nas.

Sr = Fe­lik­sas Sra­gys (1860–1951), sa­lan­tiš­kis, jo užrašyti žodžiai (kai nenurodytas šaltinis).

Srd = Seredžius, Jur­bar­ko r.

Srj = Seirijai, Laz­di­jų r.

srš = se­nie­ji raš­tai (žo­džiai, pa­im­ti iš se­nų­jų ma­žiau ži­no­mų au­to­rių ar kny­gų be ant­raš­čių).

B. Sruog = Ba­lys Sruo­ga (1896–1947), jo raš­tai.

Srv = Surviliš­kis, Kė­dai­nių r.

Ss = Sas­nava, Ma­ri­jam­po­lės r.

Ssk = Siesi­kai, Uk­mer­gės r.

ST = Smul­kio­ji lie­tu­vių tau­to­sa­ka XVII–XVIII a. Prie­žo­džiai, pa­tar­lės, mįs­lės. Pa­ruo­šė Jur­gis Le­be­dys. Vil­nius 1956. (Skaitmenys ro­do pus­la­pius.)

Stak = Sta­kiai, Jur­bar­ko r.

S. Stan = Si­mo­nas Sta­ne­vi­čius (1799–1848), jo raš­tai.

Stč = Sta­čiūnai, Pa­kruo­jo r.

Stk = Stakliš­kės, Prie­nų r.

Stl = Stul­giai, Kel­mės r.

Stlm = Stelmu­žė, Za­ra­sų r.

StnD = Da­y­nas žema­yc­ziu su­rynk­tas yr ysždu­tas par Sy­mo­na Sta­ne­wic­ze Moks­ly­ny­ka Ly­te­ra­tu­ras yr Gražiu­ju Pry­ti­ry­mu. Wyl­niu­je Spaus­tu­wiej' B. Neu­ma­na Me­tuo­se 1829. (Skaitmenys ro­do dai­nos nu­me­rius.)

StngŽ = Lie­tu­vių žve­jų tar­mė Prū­suo­se. Su­ra­šė J. Ge­rul­lis ir Chr. Stan­g'as. Kau­nas 1933. (Skaitmenys ro­do pus­la­pius.)

Str = Strūnaitis, Šven­čio­nių r.

A. Strazd = An­ta­nas Straz­das (1760–1833), jo raš­tai.

Strn = Stirniai, Mo­lė­tų r.

STŽ = Spor­to ter­mi­nų žo­dy­nas. Lie­tu­vos Vals­ty­bi­nis kū­no kul­tū­ros ins­ti­tu­tas. Vil­nius 1959.

sub. = sub­stan­ti­vum, daik­ta­var­dis (kai ne­aiš­ki gi­mi­nė).

suf. = suf­fi­xum, prie­sa­ga.

Sug = Su­ginčiai, Mo­lė­tų r.

sup. = gra­dus su­per­la­ti­vus, aukš­čiau­sia­sis laips­nis.

Sur = Surdegis, Anykš­čių r.

Sut = Žodi­ni­kas Le­tu­wis­zkay-Łoti­nis­zkay-Len­kis­zkas. Par Ku­ni­ga Do­mi­ni­ka Sut­kie­wic­ze Do­mi­ni­ko­na tik­ra Le­tuw­ni­ka su di­de­lu war­gu Isz­ta­y­si­tas (1848). (Ran­kraš­tis.)

Sut1 = Słow­nik Li­tew­sko-Žmudz­ko-Pols­ki, ułožony przez Xi­ę­dza Do­mi­ni­ka Sut­kie­wic­za … Ap­pli­ca­tur Bib­liot­he­ca Mgri Pro­vin­cia­lis – Da­tum Ros­sie­nis 1835 febr. 28. (Ran­kraš­tis.)

Sutk = Sut­kai, Ša­kių r.

sutr. = su­trum­pi­ni­mas, san­trum­pa; su­trum­pin­tai.

suv. = su­val­kie­čių (aukš­tai­čių va­ka­rie­čių pie­tie­čių, kai smul­kiau ne­ži­no­ma vie­ta).

Sv = Svė­da­sai, Anykš­čių r.

Svn = Su­vainiškis, Ro­kiš­kio r.

Sz = (J. S. Do­vy­dai­tis) Sziau­le­nis­zkis se­ne­lis. Pir­ma da­lis. Wil­niu­ja. Spaus­tu­we­ja A. Syr­ki­no. 1860. An­tra da­lis 1861. Da­lis trec­zia 1864.

 

Š = Lie­tu­vių ir ru­sų kal­bų žo­dy­nas. Su­da­rė D-ras J. Šla­pe­lis. Vil­nius 1921. Psl. 320 (A-jū­šė). [Tuo pat žen­klu žy­mi­mi žo­džiai, pa­im­ti iš ki­tų Jur­gioŠla­pe­lio (1876–1941) žo­dy­nų, ir taip pat gau­ti iš jo la­pe­liuo­se už­ra­šy­ti žo­džiai, jei ne­nu­ro­dy­tas šal­ti­nis.]

S. Šalk = Sta­sysŠal­kaus­kis (1886–1941), jo raš­tai.

Šauk =Šaukė­nai, Kel­mės r.

Šč = Ščiuči­nas, Gar­di­no sri­tis, Bal­ta­ru­si­ja.

Šd = Še­duva, Rad­vi­liš­kio r.

I. Šein = Ig­nas Šei­nius (1889–1959), jo raš­tai.

Šil = Ši­lavotas, Prie­nų r.

Šk = Ša­kiai.

A. Škėm = An­ta­nas Škė­ma (1911–1961), jo raš­tai.

Škn = Šakyna, Šiau­lių r.

Škt = Šauko­tas, Rad­vi­liš­kio r.

Šl = Šiau­liai.

Šlč = Ma­tas Šal­čius (1890–1940), žo­dy­nė­lis ir ki­ti jo raš­tai.

Šlčn =Šalči­nin­kai.

J. Šliūp = Jo­nas Šliū­pas (1861–1944), jo raš­tai.

Šlk = Ne­ži­no­mo au­to­riaus žo­dy­nė­lis, gau­tas iš mo­ky­to­jo Šle­kio. (Ran­kraš­tis, iš­rink­tas apie 1935 m.)

Šll = Šilalė.

Šln = Šiaulėnai, Rad­vi­liš­kio r.

Šlu = Šilutė.

Šlv = Šilu­va, Ra­sei­nių r.

Šlvn = Šla­vantai, Laz­di­jų r.

Šmk = Šimkaičiai, Jur­bar­ko r.

Šmn = Šimonys, Ku­piš­kio r.

Šn = Šuns­kai, Ma­ri­jam­po­lės r.

šnek. = šne­ka­mo­sios kal­bos žo­dis.

Šr = Širvin­tos.

Šš = Ša­šuoliai, Uk­mer­gės r.

Št = Šėta, Kė­dai­nių r.

ŠT = Dr. A. Šol­cas ir J. Tal­man­tas. Ki­še­ni­nis vo­kiš­kai-lie­tu­viš­kas žo­dy­nas. 1-asis au­to­rių lei­di­mas. 1929. (Skaitmenys ro­do pus­la­pius.)

Štk = Ša­teikiai, Plun­gės r.

Šts = Šatės, Skuo­do r.

Šv = Švėkšna, Ši­lu­tės r.

Švd = Švedriškė, Ig­na­li­nos r.

Švn = Švente­že­ris, Laz­di­jų r.

Švnč = Šven­čionys.

 

Tat = An­ta­nas Ta­ta­rė (1805–1889), jo raš­tai.

TD = Tra­kie­čių dzū­kų dai­nos, už­ra­šy­tos J. Šim­ta­ko­jo Mer­ki­nės pa­ra­pi­jo­je. She­nan­do­ah, Pa. 1899. (Skaitmenys ro­do dai­nos nu­me­rius.)

TDr = Tau­to­sa­kos Dar­bai. Lie­tu­vių Tau­to­sa­kos Ar­chy­vo lei­di­nys I–VII tm. Kau­nas 1935–1940. (Skaitmenys ro­do to­mus ir pus­la­pius.)

te­atr. = te­at­ro te­mi­nas.

tech. = tech­ni­kos ter­mi­nas.

TechŽ = Inž. A. No­vod­vors­kis. Tech­ni­nis žo­dy­nas. Kau­nas 1949. (Skaitmenys ro­do pus­la­pius.)

teis. = tei­sės moks­lo ter­mi­nas.

Teis = Tei­sė­jų kny­ga (Bib­li­ja; Liu­te­rio teks­tuo­se va­di­na­ma Val­do­nų kny­ga).

T. Tilv = Te­ofi­lis Til­vy­tis (1904–1969), jo raš­tai.

Tj = Taujėnai, Uk­mer­gės r.

TksTŽ = Aiš­ki­na­ma­sis teks­ti­lės ter­mi­nų žo­dy­nas. I d. Su­da­rė A. Ju­re­vi­čius ir A. Či­žas. Vil­nius 1962.

Tl = Tel­šiai.

Tlž = Tilžė (da­bar So­vet­skas, Ka­li­ning­ra­do sri­tis, Rusija).

Tn = Te­ne­niai, Ši­la­lės r.

Tob = To­bi­jo kny­ga (Bib­li­ja).

TP = Tie­sos Prie­te­lius. Ver­lag und Druck von G. Traus­zies in Prökuls. 1880–1882 m. sa­vait­raš­tis. (Skaitmenys ro­do me­tus ir nu­me­rius.)

tr. = ver­bum tran­si­ti­vum, ga­li­nin­ki­nis veiks­ma­žo­dis.

Tr = Traupis, Anykš­čių r.

Trak = Trakai.

P. Trein = Pra­nas Trei­nys, jo raš­tai.

Trg = Tau­ragė.

Trgn = Tauragnai, Ute­nos r.

Trk = Tirkš­liai, Ma­žei­kių r.

Trkn = Trui­ki­nai, Skuo­do r.

TrpŽ = Tarp­tau­ti­nių žo­džių žo­dy­nas. Vil­nius 1969.

Trs = Trus­kava, Kė­dai­nių r.

Trš = Tryškiai, Tel­šių r.

Tršk = Troškūnai, Anykš­čių r.

TS = Tė­vy­nės Sar­gas. Mė­ne­si­nis laik­raš­tis, Til­žė­je, 1896–1904 m. (Skaitmenys ro­do me­tus ir nu­me­rius.)

Tsk = Dominykas Tus­ke­nis (1872 – 1947) iš Traupio, jo už­ra­šy­ti žo­džiai (kai ne­nu­ro­dy­tas šal­ti­nis).

Tt = Tytu­vė­nai, Kel­mės r.

TTŽ = Tei­si­nių ter­mi­nų žo­dy­nas. Su­da­rė A. Žiur­lys. Lie­tu­vos TSR Moks­lų aka­de­mi­jos Is­to­ri­jos ir tei­sės ins­ti­tu­tas. Vil­nius 1954.

Tv = Tverai, Plun­gės r.

Tvr = Tverečius, Ig­na­li­nos r.

TŽ = Tau­ta ir Žo­dis. Hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų fa­kul­te­to lei­di­nys. I = VII kn. Kau­nas 1923–1931. (Skaitmenys ro­do kny­gas ir pus­la­pius.)

TŽŽ = Tarp­tau­ti­nių žo­džių žo­dy­nas. Vil­nius 1985.

 

Ub = Ubiš­kė, Tel­šių r.

Ūd = Ūd­rija, Aly­taus r.

Ukm = Uk­mergė.

ukr. = uk­rai­nie­čių.

Ul = Uliūnai, Pa­ne­vė­žio r.

M. Unt = Ma­tas Un­tu­lis (1889–1952), ša­tiš­kis, jo už­ra­šy­ti žo­džiai (kai ne­nu­ro­dy­tas šal­ti­nis).

Up = Upyna, Ši­la­lės r.

Upn = Upnin­kai, Jo­na­vos r.

Upt = Upytė, Pa­ne­vė­žio r.

Ut = Utena.

Užg = Užuguos­tis, Prie­nų r.

Užp = Užpaliai, Ute­nos r.

Užv = Užven­tis, Kel­mės r.

 

Vad = Vadokliai, Pa­ne­vė­žio r.

P. Vaič = Pra­nas Vai­čai­tis (1876–1901), jo raš­tai.

A. Vai­čiul = An­ta­nas Vai­čiu­lai­tis (1906–1992), jo raš­tai.

P. Vai­čiūn = Pet­ras Vai­čiū­nas (1890–1959), jo raš­tai.

Vaižg = Vaiž­gan­tas (Juo­zas Tu­mas) (1869–1933), jo raš­tai.

M. Va­lanč = Mo­tie­jus Va­lan­čius (1801–1875), jo raš­tai.

Varn = Varniai, Tel­šių r.

Vb = Va­bal­ninkas, Bir­žų r.

Vd = Vy­dū­nas (Vi­lius Sto­ras­ta) (1868–1953), jo raš­tai.

VD = A. Vi­re­liū­nas. Ku­piš­kė­nų dai­nos (žr. Tau­ta ir Žo­dis III ir IV kn. Skaitmenys ro­do dai­nos nu­me­rius).

Vdk = Viduklė, Ra­sei­nių r.

Vdkt = Va­dak­tai, Rad­vi­liš­kio r.

Vdn = Videniš­kiai, Mo­lė­tų r.

Vdš = Vidiš­kės, Ig­na­li­nos r.

Vdšk = Vidiš­kiai, Uk­mer­gės r.

Vdžg = Vadž­girys, Jur­bar­ko r.

Vel = Velykiai, Pa­ne­vė­žio r.

A. Vencl = An­ta­nas Venc­lo­va (1906–1971), jo raš­tai.

verb. = ver­bum, veiks­ma­žo­dis.

Vg = Vaigu­va, Kel­mės r.

Vgr = Vegeriai, Ak­me­nės r.

VĮ = A. Vi­re­liū­nas. Įvar­dai, ar­ba ter­mi­nai, pri­im­ti Ter­mi­no­lo­gi­jos ko­mi­si­jos. Kau­nas 1924.

A. Vien = An­ta­nas Vie­nuo­lis-Žu­kaus­kas (1882–1957), jo raš­tai.

Viln = Vil­niaus kraš­tas, kur ne­ži­no­ma smul­kiau vie­ta.

Vyž = Vyžiai, Ši­lu­tės r.

Vj = Va­jasiškis, Za­ra­sų r.

vk. = vai­kų kal­bos žo­dis.

Vkš = Viekš­niai, Ma­žei­kių r.

Vl = Ve­liuona, Jur­bar­ko r.

vlg. = vul­ga­riz­mas, vul­ga­riai.

Vlk = Val­ki­ninkai, Va­rė­nos r.

Vlkj = Vil­kija, Kau­no r.

Vlkš = Vilkyškiai, Ši­lu­tės r.

Vlkv = Vil­kaviškis.

Vln = Bart­ho­lomäus Wil­lent's li­tau­is­che Ueber­set­zung des Lut­her'schen En­chi­ri­dions und der Epis­teln und Evan­ge­lien ... he­raus­ge­ge­ben von Fritz Be­chtel. Göttingen ... 1882. Vln = En­chi­ri­dion. VlnE = Epis­to­los ir Evan­ge­li­jos. (At­ski­ros pus­la­pių nu­me­ra­ci­jos; skaitmenys ro­do me­tus ir nu­me­rius.)

Vlt = Vil­tis. Vi­suo­me­nės, li­te­ra­tū­ros ir po­li­ti­kos laik­raš­tis. Ėjo Vil­niu­je 1907–1915 m. (Skaitmenys ro­do me­tus ir nu­me­rius.)

Vlž = Velžys, Pa­ne­vė­žio r.

Vn = Vainutas, Ši­lu­tės r.

Vnd = Van­džioga­la, Kau­no r.

Vnž = An­ta­nas Vie­na­žin­dys (1841–1892), jo raš­tai.

voc. = vo­ca­ti­vus, šauks­mi­nin­kas.

VoE = E. Vol'ter’. Ob’ etnografičeskoj poezdke po Litve i Žmudi letom’ 1887 g. Sanktpeterburg’ 1887. (Skaitmenys ro­do pus­la­pius.)

vok. = vo­kie­čių.

VoK = E. Vol'ter’. Litovskij katichizis’ N. Daukšy. S. Peterburg’ 1886. (Skaitmenys ro­do pus­la­pius.)

VoL = E. Vol­te­ris. Lietuviš­ka chres­to­ma­ti­ja. S. Peterburg’ 1904. (Skaitmenys ro­do skil­tis.)

Vp = Vepriai, Uk­mer­gės r.

VP = M. Va­lan­čius. Pa­tar­les Ze­maj­cziu. Til­žė­je 1867. (Skaitmenys ro­do pus­la­pius.)

Vr = An­ta­nas Vi­re­liū­nas (1887–1925), jo raš­tai ir la­pe­liai, kur ne­ži­no­mas šal­ti­nis.

Vrb = Virbalis, Vil­ka­viš­kio r.

Vrn = Va­rėna.

Vrnv = Va­ranavas (Ba­latna), Gar­di­no sri­tis, Bal­ta­ru­si­ja.

Vrp = Var­pas ... (Laik­raš­tis, ku­rio pa­kvie­ti­mas pa­si­ro­dė 1888 m., ėjo 1889–1906 m.; be to, at­ski­rų nu­me­rių iš­leis­ta 1913, 1917, 1920, 1924, 1926 m. Skaitmenys ro­do me­tus ir pus­la­pius.)

Vrt = Vertimai, Jur­bar­ko r.

Vs = Vei­sie­jai, Laz­di­jų r.

Všk = Vaš­kai, Pa­sva­lio r.

Všn = Viešin­tos, Anykš­čių r.

VšR = Viša­kio Rūda, Ma­ri­jam­po­lės r.

Všt = Vištytis, Vil­ka­viš­kio r.

Všv = Vieš­vė­nai, Tel­šių r.

vtr. = ve­te­ri­na­ri­jos ter­mi­nas.

Vv = Vei­ve­riai, Prie­nų r.

Vvr = Veiviržė­nai, Klai­pė­dos r.

Vvs = Vievis, Tra­kų r.

Vž = Vėžai­čiai, Klai­pė­dos r.

VŽ = Vil­niaus Ži­nios. Pir­ma­sis lie­tu­vių die­n­raš­tis ... 1904–1909 m. (Skaitmenys ro­do me­tus ir nu­me­rius.)

Vžn = Vi­žainys, Su­val­kų vai­va­di­ja, Len­ki­ja.

Vžns = Vyžuo­nos, Ute­nos r.

WP = Vol­fen­biu­te­lio po­sti­lė (Is­chgvldi­mas Evan­ge­liv per wisvs Mettvs, svrink­tas Da­li­mis isch Dav­gia Pas­tillv. Tai est isch Pas­til­las Nic­vlai He­min­gy, An­to­ny Cor­vi­ni, Io­an­nis Span­gen­ber­gi, Mar­ti­ni Lvthe­ri, Phi­lip­pi Me­lant­ho­nis, Io­an­nis Bren­ty, Ar­sa­ty, Scho­per, Le­o­nar­di Kul­ma­ni, Io­do­sy Wi­li­chi ir isch kittv). (Vol­fen­biu­te­lio bib­lio­te­kos 1573 m. ran­kraš­tis. Skaitmenys ro­do la­pus.)

 

Zak = Za­ka­ri­jo pra­na­šys­tė (Bib­li­ja).

S. Zob. = Ste­pas Zo­bars­kas (1911–1984), jo raš­tai ir ver­ti­mai.

zo­ol. = zo­o­lo­gi­jos ter­mi­nas.

Zp = Zapyškis, Kau­no r.

Zr = Za­ra­sai.

Zt = Ziete­la (dabar Dziat­lo­vo, Gar­di­no sri­tis, Bal­ta­ru­si­ja).

ZtR = Jan Roz­wa­dow­ski. Li­tew­ska gwa­ra oko­lic Zdzi­ę­cioła na No­wogródczyznie (Dzieło po­smiert­ne). Kraków, 1995. (Skaitmenys ro­do lei­di­nio pus­la­pius.)

ZtŽ = A. Vi­du­gi­ris. Zie­te­los šnek­tos žo­dy­nas. Vil­nius 1998.

 

ž. = že­mai­čių.

Žal = Ža­lioji, Vil­ka­viš­kio r.

Žb = Žiobiš­kis, Ro­kiš­kio r.

ŽCh = Zi­wa­tas Po­na yr Die­wa mu­su Je­zu­sa Chris­tu­sa ... ap­ras­zi­tas Me­tu­sy Po­na 1753, y Dru­ka Pa­duo­tas ... Su­pras­ląw ... Me­tu­sy Po­na 1787. (Skaitmenys ro­do pus­la­pius.)

Žd = Židikai, Ma­žei­kių r.

Žem = Že­mai­tė (Ju­li­ja Žy­man­tie­nė) (1845–1921), jos raš­tai.

Z. Žem = Zig­mas Že­mai­tis (1884–1969), jo raš­tai (ma­te­ma­ti­ka).

Žeml = Žemalė, Ma­žei­kių r.

Žg = Žagarė, Jo­niš­kio r.

Žgč = Žygaičiai, Tau­ra­gės r.

Žgn = Žai­ginys, Ra­sei­nių r.

Žl = Želva, Uk­mer­gės r.

Žlb = Žli­bi­nai, Plun­gės r.

Žln = Ži­li­nai, Va­rė­nos r.

Žlp = Žalpiai, Kel­mės r.

Žlv = Juo­za­pas Žel­va­vi­čius (1822–1866), jo raš­tai.

Žm = Žeimis, Jo­na­vos r.

Žml = Žeimelis, Pa­kruo­jo r.

Žmt = Že­maitkie­mis, Uk­mer­gės r.

žr. = žiū­rėk.

Žr = Žarėnai, Tel­šių r.

Žrm = Žirmūnai, Va­ra­na­vo r., Gar­di­no sri­tis, Bal­ta­ru­si­ja.

Žsl = Žasliai, Kai­šia­do­rių r.

ŽŪŽ = V. Ans­kai­tis, M. Ki­las. Ru­sų-lie­tu­vių kal­bų že­mės ūkio ter­mi­nų žo­dy­nas. Vil­nius 1971. (Skaitmenys ro­do pus­la­pius.)

Žv = Žvingiai, Ši­la­lės r.

Žvr = Žvirgždaičiai, Ša­kių r.

Žž = Žiežmariai, Kai­šia­do­rių r.

 

× = da­bar­ti­nė­je kal­bo­je ne­var­to­ti­nas žo­dis.

< = ki­lęs iš (ko).

> = pa­vir­tęs (kuo).

➝ = pa­da­ry­tas iš (ko), sie­ti­nas su (kuo).

'  = prie­bal­sio minkš­tu­mo žen­klas.

||   žen­klas, de­da­mas reikš­mių at­spal­viams ­skir­ti.

| = žen­klas, de­da­mas prieš san­trum­pas refl., prk. ir ne­žy­­miems reikš­mės at­spal­viams bei ypa­tin­giems žo­džio pa­var­to­ji­mo at­ve­jams skir­ti.

◊ = žen­klas fra­ze­o­lo­giz­mams skir­ti.

^ = žen­klas smul­kia­jai tau­to­sa­kai ir šiaip vaiz­din­giems po­sa­kiams žy­mė­ti.

· = žen­klas, de­da­mas po kir­čiuo­to bal­sio ar dvi­bal­sio, kai ne­aiš­ki prie­gai­dė.

; = skiria kirčiuotus ir nekirčiuotus šaltinius

= = žen­klas ne­tai­syk­lin­goms žo­džių for­moms nu­ro­dy­ti į tai­syk­lin­gas.

 

Į viršų

© 2011–2013 Lietuvių kalbos institutas | | Licencija MetaShare commons BY NC